Επάγγελμα Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο επαγγελματίας μηχανικός που μελετά περιοχές της επιφάνειας της γης, αποτυπώνει εκτάσεις γης, αλλά και δημιουργεί χάρτες. Οι όροι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Τοπογράφος και Τοπογράφος Μηχανικός αναφέρονται στον ίδιο επαγγελματία. Ο Τοπογράφος Μηχανικός κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε σε δεύτερη φάση να ακολουθήσει η κατασκευή των έργων υποδομής, όπως γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια κτλ.

Η εργασία ενός Τοπογράφου Μηχανικού είναι ομαδική και αρκετά συχνά συνεργάζεται με Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς. Ο στόχος τους ως ομάδα είναι η προσέγγιση και μελέτη ενός έργου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο κάθε επαγγελματίας μελετά το πρόβλημα από την δικιά του επιστήμη.

Η δουλειά του τοπογράφου εκτός απο δουλειά γραφείου απαιτεί και εξωτερικές δραστηριότητες. Στους εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και ειδικούς τοπογραφικούς εξοπλισμούς, μελετά το έδαφος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 • Ασχολείται με την μελέτη, αποτύπωση, σχεδιασμό και έρευνα της επιφάνειας της γης.
 • Δυνατότητα να εργαστεί ως υπάλληλος σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.
 • Οι σπουδές διαρκούν 5 χρόνια σε ένα από τα Πολυτεχνεία του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.
 • Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες, όπως Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς.
 • Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος παραχωρείται από το ΤΕΕ, έπειτα από εξετάσεις.

Με τι ασχολείται ο Τοπογράφος;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός έχει ένα αρκετά ευρύ φάσμα από τομείς ενασχόλησης. Όσον αφορά την μελέτη του εδάφους τον ενδιαφέρουν οι ακόλουθες έννοιες. Ο στόχος του είναι η καταμέτρηση και ο καθορισμός της μορφής της επιφάνειας της γης.

 • Γεωδαισία
 • Τοπογραφία
 • Χαρτογραφία
 • Φωτογραμμετρία
 • Κτηματολόγιο
 • Συγκοινωνιακά Έργα
 • Υδραυλικά ΄Έργα
 • Λιμενικά Έργα
 • Οικοδομικά Έργα
 • Πολεοδομικές Μελέτες

Γεωδαισία

Ένας τοπογράφος λοιπόν, μπορεί να ασχολείται με την Γεωδαισία την επιστήμη της Γεωγραφίας που έχει ως κύριο αντικείμενο τον προσδιορισμό του σχήματος της γήινης επιφάνειας και συγκεκριμένα των υψομέτρων του γεωειδούς σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα.

Η επιστήμη της Γεωδαισίας σήμερα χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες, όπως τους δορυφόρους. Μέσω του συστήματος GPS, των κινητών τηλεφώνων, ο τομέας της Γεωδαισίας έχει αναπτυχθεί και έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας, αλλά και ερευνητικά προγράμματα.

Με τι μοιάζει η γη και ποιες είναι οι διαστάσεις της;

Για τον ακριβή προσδιορισμό της τιμής ενός γεωγραφικού μεγέθους, ακολουθούνται διάφορες μέθοδοι εκτίμησης των σχετικών με το γήινο πεδίο βαρύτητας μεγεθών, καθώς και με τις μεταβολές αυτών στο χρόνο.


Κατ΄ επέκταση η Γεωδαισία, (έστω και αν αναφέρεται στη Γη), καλύπτει και το έδαφος της Σελήνης και άλλων πλανητών σε ό,τι αφορά βέβαια τους γνωστικούς τομείς αυτών.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η Γεωδαισία σχετίζεται άμεσα και με άλλες μεγάλες επιστήμες, όπως την Αστρονομία, τη Γεωφυσική, την Τοπογραφία και ιδιαίτερα τη Χαρτογραφία από τις οποίες έχει πολλές επικαλύψεις. Η Γεωδαισία είναι ακριβέστερα η επιστήμη που χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους Τοπογράφους Μηχανικούς όταν επιθυμείται αποτύπωση μιας επιφάνειας (φυσικής ή τεχνητής) με απαιτήσεις μεγάλης ακρίβειας.

Τοπογραφία

Τοπογραφία ονομάζεται η μελέτη του σχήματος και των χαρακτηριστικών της επιφάνειας της Γης ή άλλων παρατηρήσιμων από κοντά ουράνιων σωμάτων (πλανητών, φυσικών δορυφόρων ή αστεροειδών). Πιο συγκεκριμένα, είναι ο επιστημονικός κλάδος που αφορά την περιγραφή και τις μεθόδους για την απεικόνιση και αποτύπωση κάθε τέτοιας επιφάνειας, φυσικής ή διαμορφωμένης από ανθρώπινα έργα πάνω σε έναν τοπογραφικό χάρτη.

Κατά μία άλλη έννοια, η τοπογραφία μιας περιοχής αναφέρεται στα ίδια τα σχήματα και τα χαρακτηριστικά της γήινης επιφάνειας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αυτός ο κλάδος των γεωεπιστημών και των πλανητικών επιστημών έχει επεκταθεί τελευταία ώστε να συμπεριλαμβάνει την τοπική γεωγραφία, την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό.

Με τη στενότερη έννοια, αφορά την καταγραφή του αναγλύφου μιας περιοχής και την ταυτοποίηση συγκεκριμένων γεωμορφών, πρακτική γνωστή διεθνώς ως γεωμορφομετρία (geomorphometry). Σήμερα πλέον αυτό περιλαμβάνει την παραγωγή υψομετρικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή (DEM).

Χαρτογραφία

Χαρτογραφία ονομάζεται ο επιστημονικός κλάδος της γεωγραφίας που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών, ακόμη και εργασιών που αφορούν απεικονίσεις επάνω σε επίπεδη ή σφαιρική επιφάνεια, σε σμίκρυνση, ενός τμήματος ή όλης της γήινης επιφάνειας για τη σύνταξη και έκδοση χαρτών.

Η εφαρμογή όλων αυτών των διεργασιών αποτελούν την έννοια της χαρτογράφησης, που γίνεται με διάφορες μεθόδους, οι οποίες ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές.
Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της Γεωγραφίας, αφού οι χάρτες είναι ένα από τα κυριότερα μέσα παρουσίασης και μελέτης των γεωγραφικών δεδομένων.

Φωτογραμμετρία

Με την κατασκευή των πρώτων αεροπλάνων και ελικοπτέρων ο άνθρωπος κατάφερε να έχει μια διαφορετική οπτική γωνία της γης. Η σημερινή τεχνολογία των drones προσφέρει αεροφωτογραφίες και δεδομένα που δεν υπήρχαν, τουλάχιστον όχι σε αυτόν τον βαθμό.

Η επιστήμη της Φωτογραμμετρίας αφορά την λήψη και επεξεργασία υλικού, όπως αεροφωτογραφίες με στόχο την συνολική μελέτη μιας περιοχής.

Κτηματολόγιο

Ως Μηχανικός έχει την δυνατότητα να μελετά και να αναλαμβάνει έργα. Μπορεί να αναλάβει μόνο την μελέτη σε ένα έργο αλλά και την κατασκευή του. Λόγω των γνώσεών του, έχει την ικανότητα να μελετά όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου. Εν συντομία αναλαμβάνει και ασχολείται με τους ακόλουθους τομείς έργων.

Συγκοινωνιακά Έργα

Σχεδόν σε όλες τις πόλεις και κυρίως στις μεγαλουπόλεις γίνονται διάφορες μελέτες για την συγκοινωνία. Ο στόχος της πόλης είναι η συγκέντρωση αρκετών χρήσιμων υπηρεσιών και η κατασκευή της σωστής υποδομής στα σωστά σημεία.

Πάρτε ως παράδειγμα την δημιουργία ενός μετρό τόσο στην Αθήνα όσο και σε μια μεγαλύτερη χώρα του εξωτερικού. Πόσα δρομολόγια θα γίνουν, ποιες διαδρομές θα έχει το κάθε ένα και που θα δημιουργηθούν οι στάσεις; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα με τα οποία ασχολείται ο Τοπογράφος Μηχανικός όσον αφορά τα συγκοινωνιακά έργα.

Άλλα έργα είναι τα υδραυλικά, όπως πχ. φράγματα, τα λιμενικά όπως πχ. λιμάνια και τα οικοδομικά.

Πολεοδομικές Μελέτες

Όσον αφορά τις πολεοδομικές μελέτες, ο Τοπογράφος Μηχανικός εξετάζει τον χώρο και την επιφάνεια της γης. Κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία όλων των νομικών εγγράφων. Οι πολεοδομικές μελέτες είναι σημαντικές, καθώς θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες πολεοδομίας στις πόλεις των κτιρίων.

Τέλος, συνεργάζεται και με Πολιτικούς Μηχανικούς για την διεκπαιρέωση όλων των προβλημάτων και νομοθετικών περιορισμένων που μπορεί να προκύψουν.

Πώς ξεκίνησαν όλα – Ιστορική Αναδρομή

Κάνοντας ένα βήμα πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι η επιστήμη της Τοπογραφίας ξεκίνησε από την Αίγυπτο 3000 ΠΧ και έπειτα ήρθε στον τομέα της Ιατρικής, περίπου μετά από 300 χρόνια.

Όλα ξεκίνησαν από την δημιουργία του όρου “Γεωμετρία“, δηλαδή Γη και Μετρώ. Η Γεωμετρία άρχισε να αναπτύσσεται γύρω στο 3000 π.Χ. για τις ανάγκες της Τοπογραφίας. Πιο συγκεκριμένα έγιναν οι πρώτες μελέτες για τον καθορισμό του “μήκους”, της “επιφάνειας” και του “όγκου”. Αυτά έγιναν από διάφορους εξαιρετικούς επιστήμονες όπως:

 • Θαλής (635-543 Π.Χ.)
 • Πυθαγόρας (582-496 Π.Χ.)
 • Ευκλείδης (325-265 Π.Χ.)
 • Ερατοσθένης (276-194 Π.Χ.)

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται το πείραμα που έκανε ο Ερατοσθένης για να μετρήσει μια (για τα χρόνια εκείνα) μεγάλη απόσταση.

Το Πείραμα του Ερατοσθένη – Μέτρηση Απόστασης

Έχοντας δημιουργήσει τις βασικές αρχές, τον 17ο και 18ο αιώνα, μια σειρά από κορυφαίους Τοπογράφους έκαναν την επιστήμη αυτή αρκετά γνωστή. Κάποιοι από αυτούς αξίζει να τους αναφέρουμε παρακάτω.

 • George Washington (1732 – 1799)
 • Thomas Jefferson (1743 – 1826)
 • Abraham Lincoln (1809 – 1865)

Επαγγελματικές Ειδικότητες Τοπογράφων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ), έχει δημοσιεύσει όλες τις επαγγελματικές ειδικότητες που μπορείς να εργαστείς. Ακολουθώντας μια συγκεκριμένη ειδικότητα, αποκτάς εξειδίκευση. Η εξειδίκευση σημαίνει εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Αυτό με την σειρά του δημιουργεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στους συναδέλφους σου.

Ποιες είναι λοιπόν οι επαγγελματικές ειδικότητες των Τοπογράφων Μηχανικών;

 • Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
 • Δασοκόμος Μηχανικός
 • Μηχανικός Αγροτικής Οργάνωσης
 • Μηχανικός Αναδασμών
 • Μηχανικός Γεωδαισικών Γεωργικών Μηχανιμάτων
 • Μηχανικός Κτηματολόγος
 • Μηχανικός με Ειδικότητα στην Υπόγεια Τοπογραφία
 • Μηχανικός με ειξειδίκευση στην Φωτογραμμετρία
 • Μηχανικός Οργανώσεως Αγροτικού Χώρου
 • Μηχανικός Οργανώσεως Εδάφους
 • Τοπογράφος Μηχανικός

Πού μπορείς να σπουδάσεις Τοπογράφος Μηχανικός;

Στην Ελλάδα το 2020 λειτουργούν 2 τμήματα για σπουδές με συνολικό πλήθος φοίτησης να είναι τα 10 εξάμηνα. Το πρώτο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών είναι στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα) και το δεύτερο τμήμα είναι στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα Πανεπιστήμια αυτά μαζί με τα υπόλοιπα Πολυτεχνεία της Ελλάδας προσφέρουν και άλλα σχετικά τμήματα, όπως του Πολιτικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού και Γεωλόγου. Αναζήτησε όλες τις επιλογές που έχεις για σπουδές σε κάποιο από τα Πολυτεχνεία της Ελλάδας.

Στις προπτυχιακές σπουδές ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με διάφορα πεδία και επιστήμες, όπως αυτά αναφέρονται στην παρακάτω σύντομη λίστα.

 • Τοπογραφία
 • Γεωδαισία
 • Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών
 • Φωτογραμμετρία και Τηλεσκόπηση
 • Χαρτογραφία και Γεωγραφία
 • Συγκοινωνιακά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προσφέρει 3 τομείς στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει έναν από τους 3 τομείς και να αποκτήσει έτσι μια εξειδίκευση.

 • Τομέας Γεωδαισία και Τοπογραφίας
 • Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τομέας Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων

Μεταπτυχιακές Σπουδές ως Τοπογράφος

Τόσο το ΑΠΘ όσο και το ΕΜΠ προσφέρουν και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του Μηχανικού Τοπογράφου είναι από 1 μέχρι 1.5 έτος. Αποκτώντας ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα με επιπλέον 3 έως 6 χρόνια, ο φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει και το διδακτορικό του.

Όσοι λοιπόν συνεχίζουν τις σπουδές και σε ένα διδακτορινό δίπλωμα, τα συνολικά χρόνια φοίτησης τους είναι τα ακόλουθα:

 • 5 χρόνια για το προπτυχιακό δίπλωμα
 • 1.5 χρόνος για το μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • 3 με 6 χρόνια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής

Στο ΑΠΘ υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατές κατευθύνσεις για μεταπτυχιακό στον τομέα των τοπογράφων μηχανικών.

 • Γεωπληροφορική
 • Τοπογραφικές εφαρμογές υψηλής ακρίβειας
 • Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές
 • Διαχείριση φωτογραμμετρίας
 • Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου
 • Κτηματολόγιο και διαχείριση χωρικών δεδομένων
 • Χαρτογραφική παραγωγή και γεωγραφική ανάλυση
 • Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

 • Περιβάλλον και ανάπτυξη
 • Περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών όγκων
 • Γεωπληροφορική

Απόκτηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Ως Μηχανικός ο Τοπογράφος θα πρέπει να κάνει έναρξη επαγγέλματος και να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα. Οι απόφοιτοι των σχετικών Τοπογραφικών σχολών αν και έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις δεν έχουν την δυνατότητα να υπογράφουν μελέτες έργων.

Έτσι, σε περίπτωση που η καριέρα σου ως Τοπογράφος σχετίζεται με μελέτες έργων και οι υπογραφές είναι απαραίτητες θα πρέπει να εγγραφείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και να αποκτήσεις την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού.

Σύμφωνα με στοιχεία, περίπου το 30% είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και μόλις το 40% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι.

[visualizer id=”5113″ lazy=”no” class=””]

Τομείς Εργασίας και Επαγγελματική Αποκατάσταση

Δημόσιος Τομέας

Στον δημόσιο τομέα ο Τοπογράφος Μηχανικός εργάζεται σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και Περιφέρειες.

Εκπαίδευση

Ως εκπαιδευτικός με τις γνώσεις Γεωγραφίας, μπορεί να εργαστεί στην δευτεροβάθμια μέσω των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Ο Τοπογράφος που θα ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό και την διδακτορική του διατριβή, έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει “ακαδημαϊκή καριέρα”. Έτσι, ο ρόλος του θα είναι ερευνητής και θα ασχολείται με τις νέες προκλήσεις – εξελίξεις της επιστήμης.

Ιδιωτικός Υπάλληλος σε Γραφείο Μελετών
 Ιδιωτικός Υπάλληλος σε Κατασκευαστή
Δημοσίων ή/και Ιδιωτικών Έργων

Ο Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να εργαστεί στις ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων ΥΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, στις τεχνικές υπηρεσίες νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων, στην τοπογραφική υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σε τεχνικές – κατασκευαστικές εταιρείες και κτηματικές επιχειρήσεις, ως ελεύθερος επαγγελματίας σε τεχνικό γραφείο και, ακόμη, ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ο Τοπογράφος Μηχανικός ως ελεύθερος επαγγελματίας, αφού αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος έχει την δυνατότητα να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες. Παρακάτω παραθέτουμε σε λίστες κάποια από τις πιο βασικές και συχνές υπηρεσίες που συναντάμε σήμερα σε γραφεία Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Τοπογραφικά Διαγράμματα

 • Για Συμβολαιογραφικές Πράξεις
 • Έκδοσης Οικοδομικών αδειών
 • Καθορισμού Αιγιαλού – Παραλίας
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίησης, αναλογισμού & προσκύρωσης

Αποτυπώσεις

 • Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων (κατόψεις, τομές)
 • Αποτυπώσεις μνημείων & αρχαιολογικών χώρων
 • Αποτυπώσεις Οικοπέδων – Γεωτεμαχίων
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις
 • Αποτυπώσεις Δικτύων

Υποστήριξη Κατασκευών

 • Σχεδιαστική υποστήριξη έργων (As Build)
 • Χαράξεις για δομικές κατασκευές
 • Αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών – Ογκομετρήσεις
 • Επιμετρήσεις – Εμβαδομετρήσεις.
 • Ψηφιοποίηση σχεδίων και χαρτών

Μελέτες ειδικού χαρακτήρα

 • Υψομετρικές μελέτες – Χωροσταθμήσεις – Ισοϋψείς καμπύλες
 • 3D απεικόνιση εδάφους – Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM).
 • Διευθετήσεις υδατορεμάτων
 • Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
 • Τακτοποίηση αυθαρέτων.
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών (μέχρι δυόροφο κτίριο)

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

 • Δήλωση ακινήτου
 • Ενστάσεις: πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων.
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων.
 • Διόρθωση – Συμπλήρωση – Ενημέρωση Κτηματολογίου

Φωτοερμηνεία

 • Φωτοερμηνεία – επεξεργασία αεροφωτογραφιών
 • Εύρεση χαρτών – αεροφωτογραφιών Γ.Υ.Σ. και Ο.Κ.Χ.Ε.
 • Τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας

Εργασία ως Τοπογράφος στην Ευρώπη

Μια από τις σκέψεις κάθε νέου Τοπογράφου Μηχανικού είναι αν θα πρέπει να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό. Η οικονομική κρίση έχει τροποποιήσει τον τρόπο εργασίας. Στο άρθρο αυτό δεν θα καλύψουμε τους λόγους που κάποιος επιθυμεί να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό, αλλά θα αναφέρουμε τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος.

Αν και εξαρτάται από την χώρα και την κατάσταση στην οποία θα βρεθείτε, όσα περισσότερα γνωρίζετε τόσο το καλύτερο. Οι Κορεάτικες και Κινέζικες γλώσσες αφορούν όσους θέλουν να εργαστούν στις σχετικές χώρες, όπου θα θεωρηθεί και πλεονέκτημα.

 • Πτυχίο Τοπογράφου
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα – Εξειδίκευση
 • Πτυχίο σε Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Κορεάτικη, Κινέζικη ξένη γλώσσα
 • Τεχνικές Γνώσεις και Εμπειρία σε πραγματικό περιβάλλον
 • Εξοικείωση με την τεχνολογία, όπως GPS, GIS, CAD και προγραμματισμός

Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών.

[visualizer id=”5106″ lazy=”no” class=””]

Συνθήκες Εργασίας

 Ο Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός εργάζεται στην ύπαιθρο και αρκετά συχνά σε δύσβατες περιοχές. Οι συνθήκες εργασίας του εξαρτώνται από το είδος του έργου, την τοποθεσία και τις καιρικές συνθήκες.

Η λήψη των στοιχείων είναι πολλές φορές κοπιαστική και μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος του συνολικού χρόνου μιας μελέτης. Για την εργασία αυτή ο Τοπογράφος χρειάζεται συνεργείο ατόμων εξειδικευμένων στη λήψη των στοιχείων υπαίθρου, καθώς και στην επεξεργασία τους στο γραφείο.

Στον τελικό σχεδιασμό του τοπογραφικού έργου, τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αποτυπώνονται σε κλίμακα. Η εργασία αυτή γίνεται στο γραφείο, είτε με τις γνωστές μέχρι σήμερα μεθόδους σχεδίασης στο σχεδιαστήριο, είτε με τη χρήση λογισμικού.

Τι μισθός παίρνει ο Τοπογράφος Μηχανικός;

Σύμφωνα με το Glassdoor ο Τοπογράφος Μηχανικός παγκοσμίως έχει ετήσιο μισθό περίπου στα $72,323 / yr.

Τι εργαλεία χρησιμοποιεί ένας Τοπογράφος;

Ο Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία μέτρησης και κάποια από αυτά απαιτούν και δεύτερο άτομο.

 • Γεωδαιτικός Σταθμός ή Total Station (TS)
 • Ψηφιακός Σαρωτής ή Laser Scanner (LIDAR)

Γεωδαιτικός Σταθμός (Total Station)

Πιο συγκεκριμένα είναι ένα από τα βασικά όργανα με τα οποία δουλεύει είναι o Γεωδαιτικός σταθμός ή Total station (TS) που έχει την δυνατότητα μέτρησης γωνιών και αποστάσεων. Το όργανο αυτό είναι συνδυασμός από το ψηφιακό θεοδόλιχο και το EDM και συλλέγει όλες τις μετρήσεις για μια τοπογραφική αποτύπωση.Πλέον, όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στο εσωτερικό του οργάνου και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με υπολογιστή.

Ψηφιακοί Σαρωτές (Laser Scanners / LIDAR)

Ένας από τους ρόλους του Τοπογράφου είναι η αποτύπωση και γεωμετρική τεκμηρίωση κτιρίων και γενικότερα μεγάλων έργων. Ως παραδείγματα τέτοιων έργων μπορείτε να έχετε στο μυαλό σας γέφυρες, σήραγγες, αεροδρόμια κ.τ.λ.

Πλέον, η αποτύπωση γίνεται με εργαλεία, όπως οι Ψηφιακοί Σαρωτές ή αλλιώς Laser Scanners. Στην αγορά εργασίας θα τα βρείτε και με το όνομα LIDAR (Laser Induced Differential Absorption Radar ή Light Detection And Ranging).

Η τεχνολογία αυτή είναι σαν μια φωτογραφική μηχανική σε ένα κοντάρι που έχει την δυνατότητα να γυρίζει γύρω-γύρω 360 μοίρες. Υπό αυτό το σενάριο η κάμερα θα τραβούσε φωτογραφίες από όλον τον χώρο. Μόνο που με την τεχνολογία αυτή αντί για φωτογραφίες χρησιμοποιούμε ακτίνες laser, φυσικά μη ορατές στο ανθρώπινο μάτι Ένας από τους λόγους που προτιμάται είναι η ταχύτητα του φωτός από τις ακτίνες laser που μεταδίδεται πολύ γρήγορα.

Τεχνικά ο τρόπος που δουλεύει ένα laser scanner είναι δημιουργώντας ένα “νέφος σημείων” ή “point cloud”. Μπορεί να καλύψει αποστάσεις μέχρι και 2km και όλες οι πληροφορίες φυσικά μεταφέρονται στον υπολογιστή. Η καταγραφή των σημείων με το laser scanner σημαίνει λήψη εκατομμυρίων σημείων ανά δευτερόλεπτο (1.000.000 σημεία/sec).

Σε τεχνολογίες όπως το LIDAR όσα παραπάνω σημεία συλλέξουμε τόσο καλύτερη θα είναι η αποτύπωση του αντικειμένου σε δεύτερο στάδιο και τόσο πιο ακριβή θα είναι τα συμπεράσματα μας. Αυτό είναι μια από τις βασικές αρχές της λήψης δειγμάτων σε ολόκληρη την Πληροφορική.

Έπειτα από μια καταγραφή όλων των σημείων, με την χρήση του υπολογιστή και των κατάλληλων προγραμμάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό που αποκαλούμε “Εικονική Πραγματικότητα” ή “Virtual Reality”.

Ταχύμετρο

Είναι ένα βασικό τοπογραφικό όργανο με το οποίο ο Τοπογράφος κάνει μετρήσεις.

Χωροβάτης (Leveling)

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση των υψομέτρων σημείων.

Θεοδόλιχο

Είναι ένα όργανο μέτρησης οριζοντίων γωνιών και ζενίθιων αποστάσεων.

Συστήματα Εντοπισμού Θέσης

Αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και δεδομένα από GPS (σύστημα εντοπισμού θέσης στο χώρο από σύστημα δορυφόρων).

Κρόκι

Το κρόκι είναι ένα πρόχειρο σχέδιο που δημιουργείται στο πεδίο.

Σχεδιαστικά Προγράμματα στον Η/Υ

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγει ο Τοπογράφος Μηχανικός από το πεδίο συνήθως καταλήγουν σε κάποιο υπολογιστή. Σκοπός του τοπογράφου είναι μέσα από την λήψη των δεδομένων να εξάγει κάποια συμπεράσματα, να δημιουργήσει τοπογραφικούς χάρτες κ.τ.λ.

Στον τομέα της Πληροφορικής, υπάρχουν διάφορα σχεδιαστικά προγράμματα. Αυτά προσφέρουν την δυνατότητα να εισάγεις δεδομένα, σημεία πχ. σημεία νέφους, όπως αναφέραμε και παραπάνω και να σου δημιουργήσουν ένα περιβάλλον.

Ένα απο τα πιο γνωστά σχεδιαστικά προγράμματα είναι το AutoCAD.

Και μετά το Autocad η οποιοδήποτε άλλο σχεδιαστικό autocad για να βγει ο τοπογραφικός χάρτης

Τοπογράφος vs Πολιτικός Μηχανικός

Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στην Ελλάδα, έχει σχεδόν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τοπογράφου, του Αρχιτέκτονα, του Μηχανικού Περιβάλλοντος, μπαίνει στα χωράφια του Μηχανολόγου, ενώ μπορεί να υπογράφει και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Φυσικά ακόμα και σε θέματα μεταλλειολόγων έχει λόγο.

Τελευταία έχουν εισέλθει και σε ενεργειακές μελέτες. Όλο το ιδιωτικό αλλά και δημόσιο σύστημα έργων και υπηρεσιών είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Πολιτικού Μηχανικού. Ακόμη και στο Δημόσιο τομέα στην πλειοψηφία οι θέσεις είναι για Πολιτικούς Μηχανικούς, ενώ στους οργανισμούς των υπηρεσιών προβλέπεται σχεδόν πάντα να προΐστανται αυτοί.

Ακαδημαϊκά έχουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικής εξειδίκευσης που περνά και στην επαγγελματική απασχόληση.

Ένα ποσοστό Τοπογράφων επιλέγει να τελειώσει και το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για να μπορέσουν να έχουν περισσότερες διεξόδους στο Ελεύθερο Επάγγελμα. 

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial