Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών εισάγονται Πυραγοί και Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων, κατά σειρά αρχαιότητας στον βαθμό, για μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση, στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση σε σύγχρονα πυροσβεστικά θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους. Η φοίτηση διαρκεί για έξι (6) και τρεις (3) μήνες αντίστοιχα και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται δίπλωμα. Ο αριθμός των φοιτούντων κατ’ έτος, η εκπαιδευτική διαδικασία και οι ακολουθούμενες μέθοδοι αυτής, η εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης στην ίδια ως άνω Σχολή εισάγονται για εκπαίδευση και επιμόρφωση σε πυροσβεστικά θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ιδιώτες που κατατάχθηκαν ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στακαθήκοντά τους. Η φοίτηση σε αυτή διαρκεί τέσσερις (4) μήνες και με την ολοκλήρωση αυτής απονέμεται δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Αξιωματικού.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial