Σχολή Αρχιπυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών δύναται να εισάγονται Πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων εκ Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στον βαθμό του Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες μη Παραγωγικής Σχολής, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη.

Οι επιτυχόντες που δεν προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας δέκα (10) μηνών και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες.

Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες ταυτόχρονα με τους ανωτέρω και τοποθετούνται ιεραρχικά μετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα από την ως άνω Σχολή, βάσει της σειράς επιτυχίας που είχαν μεταξύ τους στις εξετάσεις που προηγήθηκαν. Ομοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων, βάσει της μεταξύ τους σειράς επιτυχίας.

Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων κατ’ έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial