Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων, Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στον βαθμό του Πυρονόμου. Η φοίτηση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Ομοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, Πυρονόμοι Ειδικών Καθηκόντων δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στην ίδια ως άνω Σχολή. Η φοίτηση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί τέσσερις (4) μήνες και με την ολοκλήρωση αυτών απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων κατ’ έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Σε Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυμούν, να εισαχθούν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται άπαξ έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, ή οκτώ (8) ετών στον βαθμό τους, Πυρονόμοι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εξαιρουμένων των ευρισκόμενων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. Μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους και κατόπιν εξετάσεων, τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού.Κατά την πρώτη εφαρμογή, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται, άπαξ εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, από Πυρονόμους που έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον είκοσι έξι (26) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα ή οκτώ (8) έτη στον βαθμό τους.

Το πρόγραμμα σπουδών, ο χρόνος εισαγωγής, η διάρκεια φοίτησης, ο καθορισμός των θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial