Επάγγελμα Τεχνικός Αυτοματισμών

Self-driving αυτοκίνητα, self-cleaning ηλεκτρικές σκούπες, smartphones, smartwatches και η λίστα συνεχίζεται. Πρόκτειται για το επάγγελμα “Τεχνικός Αυτοματισμών”. Τι όμως είναι ο Τεχνικός Αυτοματισμών και ποιος είναι ο ρόλος του στο μέλλον; Αξίζει να σπουδάσει κανείς και να ακολουθήσει αυτή τη καριέρα.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε το επάγγελμα του Τεχνικού Αυτοματισμών, θα αναφέρουμε όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να πάρεις την σωστή απόφαση. Είναι ένα από τα παρεξηγημένα επαγγέλματα καθώς ακόμη δεν έχει πάρει τα “πάνω του”. Όμως αυτό θα αλλάξει και δεν το λέμε εμείς, το λέει η τάση της τεχνολογίας.

Τι είναι ο Τεχνικός Αυτοματισμών

Πλέον, οτι και να διαβάσεις, όπου και να κοιτάξεις υπάρχει η λέξη “self” ή “smart”. Η αλήθεια πίσω από αυτές τις λέξεις κρύβεται πίσω από το “automation”.

Κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων του, ως απλός τεχνίτης, αναφέρεται στον υπεύθυνο εργοδηγό προϊστάμενο του συνεργείου Μετρήσεων ή/και Οργάνων ή/και Αυτοματισμών ή/και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο του τμήματος, είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοστασίου (μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο ή άλλης ειδικότητας) πτυχιούχο τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.

Με τι ασχολείται

Με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας, καθώς και την ορθολογική, στα παραπάνω πλαίσια, χρησιμοποίηση μηχανών, εργαλείων και υλικών και λαμβάνοντας υπόψη δεδομένους κανονισμούς και προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και τους κανονισμούς και διαδικασίες εργασίας/συνεργασίας στον συγκεκριμένο χώρο και επάγγελμα, εκτελεί τις αναγκαίες κάθε φορά εργασίες.

Επικοινωνία

 • Συγκεντρώνει και ερμηνεύει τις αναγκαίες πληροφορίες από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία, κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά με την μηχανή, όργανο ή σύστημα στο οποίο εργάζεται, όσο και για το εξάρτημα – υλικό παραγωγής/κατασκευής, οργάνωση, διαδικασίες ελέγχου και άλλα
 • Διαβάζει, ερμηνεύει και αξιοποιεί, χωρίς λάθη, κατασκευαστικά σχέδια ή σκαριφήματα και διαγράμματα φάσεων λειτουργίας ή/και εργασίας και προτείνει διορθώσεις σχεδίων σχετικών με μέρη ή λεπτομέρειες του έργου
 • Ερμηνεύει, αναλύει, συγκρίνει, αξιολογεί, συνθέτει και παρουσιάζει πληροφορίες, με χρήση (εφόσον χρειαστεί) και υπολογιστικής μηχανής, σχετικά με τις παραμέτρους και μεταβλητές της εργασίας του και την παρακολούθηση/έλεγχο της διασποράς των σχετικών τιμών
 • Καταγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργικές διαπιστώσεις παρατηρήσεις, σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της εργασίας και συντάσσει / προωθεί αιτιολογημένες αναφορές σχετικά με τις παρατηρήσεις του πάνω στη δυσλειτουργία των συστημάτων προμήθειας, διακίνησης ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εργαλείων, που αφορούν την πορεία της παραγωγής στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και γραπτές και προφορικές αναφορές και περιλήψεις όποτε του ζητηθεί ή/και κρίνει αναγκαίο με σωστή χρήση της Ελληνικής ή / και Αγγλικής επαγγελματικής ορολογίας.

Συνεργασία

 • Εξασφαλίζει σε συνεργασία με την ιεραρχία ή εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους του “πελάτη”, την αποδοχή και ενσωμάτωσή του στην ομάδα/περιβάλλον εργασίας και ενεργητική, στα πλαίσια των κανονισμών, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για ειδικά θέματα, τεχνικά ή επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ή του “πελάτη”
 • Εργάζεται αρχικά σαν βοηθός σε εμπειρότερους τεχνικούς του επαγγέλματός του και κατόπιν θα μπορεί να αναλάβει υπεύθυνη θέση εκτελώντας αυτόνομα συγκεκριμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στα καθήκοντα – δραστηριότητες.

Ασφάλεια, Υγιεινή και Πυροπροστασία

 • Εφαρμόζει, χωρίς καμία παρέκκλιση ή σφάλμα, τις οδηγίες που του έχουν δοθεί ή αναγράφονται σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή ατόμων και εγκαταστάσεων και την πυρασφάλεια του χώρου και των θέσεων εργασίας: παραγωγικών τμημάτων, χώρων αποθήκευσης, εργαστηρίων κ.λπ.

Προστασία Περιβάλλοντος

 • Εφαρμόζει τις συγκεκριμένες/δεδομένες καθοριζόμενες από την νομοθεσία ή/και υπηρεσία προδιαγραφές, κανονισμούς ή/και εντολές εργασίας, χρησιμοποιώντας τα εκεί προβλεπόμενα όργανα ή/και συσκευές ή/και υλικά ή/και διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Εφαρμόζει γενικές/ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας για τον έλεγχο, την ανακύκλωση κάθε υλικού που χρησιμοποιεί και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο χώρο ευθύνης του και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις βελτιστοποίησής τους.

Ποιοτικός Έλεγχος

 • Ελέγχει τον ρυθμό και την πορεία της εργασίας και την ποιότητα της παραγωγής
 • Ελέγχει τα παραγόμενα τελικά προϊόντα και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνει ανεπάρκεια διαθέσιμων μέσων/οργάνων
 • Εφαρμόζει παρακολούθηση των τιμών των παραμέτρων / μεταβλητών χαρακτηριστικών μεγεθών της παραγωγής.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των επιμέρους και συνολικών προδιαγραφών ή οδηγιών τεχνικών φακέλων, ασφάλειας, ακρίβειας, πιστότητας
 • Αναγνωρίζει, μετρά, ρυθμίζει και ελέγχει μεγέθη σχετικά με τις μηχανικές, φυσικές και χημικές διεργασίες / διαδικασίες παραγωγής
 • Μετρά, αξιολογεί την πιστότητα, ακρίβεια και λοιπά μετρολογικά χαρακτηριστικά αισθητηρίου ή/και μετατροπή και ερμηνεύει ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά μεγέθη.
 • Διαπιστώνει μεθοδολογικά, εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή/και δυσλειτουργιών αυτοματοποιημένων διαδικασιών στη διάρκεια διαδικασιών / διεργασιών παραγωγής.
 • Εκτελεί εργασίες συντήρησης άμεσα ή μη με χρήση των κατάλληλων οργάνων.
 • Εκτελεί εργασίες μετατροπής, βελτίωσης και επισκευής των παραπάνω οργάνων, συσκευών και εγκαταστάσεων. 
 • Ερμηνεύει και κάνει παρατηρήσεις σε σχέδια, μελέτες και τεχνικούς φακέλους που αφορούν την κατασκευή, την εγκατάσταση, την μετατροπή, τη χρήση και τη συντήρηση των υλικών και συστημάτων και εξασφαλίζει την ενημερότητα των φακέλων και σχεδίων αυτών
 • Συναρμολογεί – αποσυναρμολογεί, ελέγχει και βαθμονομεί στο εργαστήριο ή/και στην εγκατάσταση, τα διάφορα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιεί
 • Οργανώνει την θέση εργασίας του (καθαριότητα, εργονομία, μέσα τακτικής προστασίας κ.λπ.)

Απαιτούμενες Δεξιότητες

Τι δεξιότητες απαιτεί αυτό το επάγγελμα του Τεχνικού Αυτοματισμών;

 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια, προσοχή και μεθοδικότητα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών
 • Σχεδιαστική και υπολογιστική ικανότητα
 • Παρατηρητικότητα και δεξιότητα στη χρήση ειδικών εργαλείων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών είναι ικανός να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή/και συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως :

 • την τοποθέτηση / εγκατάσταση, τη ρύθμιση
 • τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών
 • τη χρήση οργάνων ή εργαλείων
 • την εποπτεία, τη συντήρηση/επισκευή/μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Εργάζεται είτε μόνος του (ιδιοαπασχολείται), είτε σαν υπάλληλος μεγάλης μεταποιητικής/παραγωγικής επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε τμήματα συντήρησης ή νέων έργων αυτοματοποιημένων, μερικά ή ολικά, εγκαταστάσεων ή συστημάτων.

Τομείς Απασχόλησης

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών απασχολείται στους εξής εργασιακούς χώρους:

 • Βιομηχανίες / βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή που χρησιμοποιούν διάφορες φυσικοχημικές ή /και μηχανικές διεργασίες συνεχούς ή / και ασυνεχούς ροής, όπως:
 • Χημικές, μεταλλευτικές ή / και μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, ή / και ποτών, τσιμεντοβιομηχανίες
 • Βιομηχανίες πλαστικών  υλών,  χρωμάτων,   φαρμάκων,  χαρτιού,  παραγωγής  ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας
 • Επιχειρήσεις συσκευασίας, και μεταφοράς, μεταποιητικές, ξύλου, δέρματος κ.λπ.
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και υγρών καυσίμων κ.λπ.
 • Κατασκευαστικές, εμπορικές, ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν εγκαταστάσεις, αυτοματισμού, κλιματισμού, πυροπροστασίας κ.λπ.

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών προσλαμβάνεται στην επιχείρηση ή σε ΜΜΕ, όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογή εργάζεται σαν ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο αυτοματισμού ή/και σαν εργοδηγός, ή/και προϊστάμενος του αντίστοιχου συνεργείου ή / και τμήματος.Κατηγορία επαγγέλματος: Τεχνολογία Πληροφορικής και Ηλεκτρολογία

Που μπορεις να σπουδάσεις

Αν και η γνώση είναι δύναμη, όσες παραπάνω έχεις τόσο το καλύτερο. Αυτό σημαίνει πως το να γνωρίζεις Φυσική και πιο συγκεκριμένα ότι έχει να κάνει με την ηλεκρική ενέργεια, σίγουρα θα σε βοηθήσει. Επιπλέον, επειδή περνάμε σε μια εποχή του “Αυτοματισμού” το να γνωρίζεις κάποια γλώσσα προγραμματισμού θα σε ξεχωρίσει και θα σε βάλει την πρώτη γραμμή. Μπορεί να μην την χρησιμοποιήσεις επαγγελματικά, αλλά το να γνωρίζεις τι συμβαίνει πίσω από την κάθε λειτουργία ή το να μπορείς να δημιουργήσεις homemade λύσεις θα σου δώσει τεράστια δύναμη.

Γενικότερα οι Τεχνικοί Αυτοματισμών είναι απόφοιτοι από κάποιο από τα Ι.Ε.Κ. της Ελλάδας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο τελικός στόχος είναι φυσικά να βρεις μια ευκαιρία εργασίας. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι υπαρκτή και απαιτεί κόπο και προσπάθεια. Άλλωστε, αυτό δεν είναι κάτι νέο, στην Ελλάδα του 2021, τίποτα δεν έρχεται εύκολα.

Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις πως υπάρχουν οι πόρτες και ως FutureGeneration, μπορούμε να σου δώσουμε μια πρώτη εικόνα. Παρακάτω θα βρεις ένα από τις μηχανές αναζήτησης εύρεσης εργασίας που όπως θα δεις και μόνος σου, υπάρχουν διάφορες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα.

Οδηγός Σπουδών

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα κατέβασε τον δωρεάν οδηγό σπουδών.

Μάθε περισσότερα στο Ελληνικό forum για Ηλεκτρονικούς.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial