Επάγγελμα Αθλητικός Δημοσιογράφος

Όπως κάθε δημοσιογράφος έτσι και ο Αθλητικός Δημοσιογράφος, έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση ενός κοινού γύρω από κάποιο θέμα ή κλάδο. Ο τομέας του Αθλητικού Δημοσιογράφου είναι ο Αθλητικός και αυτό μπορεί να συμπεριλαβάνει τόσο τον ευρύτατο αθλητισμό όσο και συγκεκριμένα αθλήματα.αλλά και αντικείμενο του Αθλητικού Συντάκτη είναι ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε το επάγγελμα – ειδικότητα του Αθλητικού Δημοσιογράφου. Θα αναφέρουμε τις καθημερινές του ασχολίες, τις αρμοδιότητες, που μπορεί να εργαστεί και τι επαγγελματική αποκατάσταση υπάρχει στην Ελλάδα και τέλος πως μπορείς να σπουδάσεις και να γίνεις ένας Αθλητικός Δημοσιογράφος.

Σπουδές Δημοσιογραφίας

Οι σπουδές δημοσιογραφίας παρέχονται στα αντίστοιχα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, ή ακόμη των δημόσιων ή ιδιωτικών ΙΕΚ. Επίσης, ο δημοσιογράφος μπορεί να έχει τελειώσει κάποια από τις σχολές δημοσιογραφίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ή των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.

Για την απόκτηση του Διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα της Αθλητικής Δημοσιογραφίας πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο ΙΕΚ και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματι­κής κατάρτισης
 • Επιτυχία στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης
 • Επιτυχία στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.

Για το σκοπό αυτό, στον ΕΟΠΠ, συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ) που έχει ως έργο την ευθύνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισμό του έργου των Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (ΠΕΕΠ).

Οι ΠΕΕΠ έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών των σχετικών με τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΕΟΠΠ και τις οδη­γίες της ΚΕΕΠΕΚ.

Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποί­ησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Όποιος πέτυχε στο πρακτικό ή θεωρητικό μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη δι­άρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρο­νικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφόσον επιθυμεί, να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (θεωρητικό και πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύ­ουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Τομείς εργασίας

Που μπορεί να εργαστεί ο Αθλητικός Δημοσιογράφος; Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες προοπτικές εργασίας χωρισμένα σε τομείς.

 • Την τηλεοπτική ορολογία
 • Την τηλεοπτική παραγωγή (montage)
 • Τη λειτουργία του studio
 • Τις τεχνικές της τηλεοπτικής συνέντευξης
 • Τις τεχνικές του τηλεοπτικού ρεπορτάζ
 • Τους κανονισμούς των διαφόρων αθλημάτων
 • Τα μυστικά της Αγωγής του Λόγου (Ορθοφωνία)
 • Την τηλεοπτική παρουσίαση.
 • Τη ραδιοφωνική ορολογία
 • Τη ραδιοφωνική παραγωγή και λειτουργία του studio
 • Τις τεχνικές της ραδιοφωνικής συνέντευξης
 • Αγγλικά
 • Τη ραδιοφωνική παρουσίαση ειδήσεων και εκπομπών, τη ραδιοφωνική περιγραφή αγώνα και το αθλητικό σχόλιο 
 • Ορθοφωνίας-Φωνητικής.
 • Τους τρόπους παρουσίασης ενός αθλητικού γεγονότος σε αθλητική εφημερίδα και του ίδιου γε­γονότος σε πολιτική (υπάρχουν σημαντικές διαφορές)
 • Σύνταξη δημοσιογραφικού κειμένου
 • Οργάνωση-έκδοση εφημερίδας
 • Σελιδοποίηση
 • Πειθαρχικό δίκαιο δημοσιογράφων-δεοντολογία
 • Αθλητικό δίκαιο-θεσμούς
 • Τεχνικές συνέντευξης
 • Αθλητικό σχόλιο
 • Ιστορία ελληνικού-διεθνούς αθλητισμού
 • Νεοελληνική γραμματική-συντακτικό
 • Διεθνή αθλητική ειδησεογραφία
 • Κανονισμούς αθλημάτων.
 • Πώς παρουσιάζεται ένα αθλητικό θέμα στα περιοδικά
 • Σύνταξη δημοσιογραφικού κειμένου
 • Σελιδοποίηση
 • Τεχνικές συνέντευξης
 • Ιστορικά στοιχεία αθλητισμού
 • Αθλητικό σχόλιο
 • Νεοελληνική γραμματική-συντακτικό
 • Πειθαρχικό δίκαιο δημοσιογράφων-αθλητικό δίκαιο.
 • Σύνταξη δημοσιογραφικού κειμένου
 • Κανονισμούς αθλημάτων
 • Αθλητική ορολογία-θεσμούς.
 • Πολύ καλή σύνταξη δημοσιογραφικού κειμένου
 • Πώς να δημιουργεί τίτλους
 • Κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας
 • Νεοελληνική γραμματική-συντακτικό
 • Κανονισμούς αθλημάτων
 • Αθλητικό σχόλιο.  

Επίσης, θα πρέπει να έχει γνώσεις αθλητικού marketing, management, sponsoring.

Για να εργαστεί σε εταιρεία Αθλητικού Marketing-Management, θα πρέπει να γνωρίζει όλα τα παραπά­νω και να έχει γνώσεις marketing, management, sponsoring, καθώς και στοιχειώδη γνώση οικονομικών.

Δεξιότητες

Για το επάγγελμα του Αθλητικού Δημοσιογράφου οι απαραίτητες δεξιότητες είναι: 

 • Εγρήγορση, κριτική σκέψη, διορατικότητα, επιθυμία για αναζήτηση, ευελιξία, γνώσεις και πνευματική καλλιέργεια
 • Ευελιξία, μαχητικότητα, τόλμη και ευαισθησία σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού
 • Ετοιμότητα, ανεξαρτησία, ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών, αμεροληψία, ευσυνειδησία, εργατικότητα
 • Γλωσσική ικανότητα
 • Αντικειμενικότητα και αμεροληψία στην ενημέρωση
 • Επιμονή, ευγένεια, περιέργεια, υπευθυνότητα, σωματική και ψυχολογική αντοχή
 • Σωστή χρήση της μητρικής γλώσσας και του προφορικού ή γραπτού λόγου
 • Ικανότητα επικοινωνίας σε άλλες γλώσσες, μνήμη, παραγωγή ιδεών, συνδυαστική ικανότητα γεγονότων-καταστάσεων
 • Ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις.

Προοπτικές

Οι υψηλές κυκλοφορίες των αθλητικών εφημερίδων, η δημιουργία ειδικών ένθετων στα πολιτικά φύλλα, οι μεγάλες τηλεθεάσεις αγώνων, αλλά και οι ελληνικές επιτυχίες σε συλλογικό και ατομικό επίπε­δο, άνοιξαν την αγορά του επαγγέλματος και αύξησαν τις ανάγκες για αρτιότερη κατάρτιση των Αθλητι­κών Συντακτών, που σε τίποτα δεν μοιάζουν με τους συναδέλφους τους των περασμένων χρόνων. Οι Αθλητικοί Συντάκτες, που θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, έχουν σήμερα πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Οι τομείς όπου μπορούν να απασχοληθούν είναι:

 • τηλεοπτικά κανάλια (ιδιωτικά ή κρατικά)
 • ραδιοφωνικοί σταθμοί (ιδιωτικοί ή κρατικοί)
 • εφημερίδες (αθλητικές – πολιτικές)
 • περιοδικός Τύπος
 • Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) ή ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία (Ρόιτερς, Ασοσιέιτεντ Πρες, Ansa)
 • γραφεία Τύπου σωματείων, ομοσπονδιών ή διαφόρων αθλητικών διοργανώ­σεων
 • εταιρείες αθλητικού Marketing-Management.

Συνθήκες Εργασίας

Η δουλειά του Δημοσιογράφου θεωρείται αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη. Το ωράριο ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα στον οποίον απασχολείται και τη θέση που κατέχει. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και οι μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί λειτουργούν με βάρδιες που καλύπτουν τις ανάγκες για ενημέρωση σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ο Δημοσιογράφος εργάζεται στην κανονική του βάρδια, αλλά βρίσκεται και σε συνεχή ετοιμότητα, όταν προκύπτουν έκτακτα περιστατικά και η ανάγκη για ενημέρωση είναι άμεση. Συνήθως, οι ώρες εργασίας είναι πολλές, άστατες και υπάρχει αρκετή πίεση στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του.

Όλα αυτά συνιστούν μία εργασία με άγχος και ένταση, που συγχρόνως είναι συναρπαστική, καθώς αποφέρει μεγάλη εσωτερική ικανοποίηση. Οι προκλήσεις της επικαιρότητας και η ποικιλία των θεμάτων δίνουν στους επαγγελματίες του χώρου την ευκαιρία να ασχοληθούν με σημαντικά κι ενδιαφέροντα θέματα.

Το περιβάλλον εργασίας του Δημοσιογράφου εξαρτάται από τον ειδικότερο τομέα απασχόλησής του. Τα ταξίδια και οι μετακινήσεις μπορεί να είναι μέσα στις καθημερινές δραστηριότητές του, ανάλογα με την εξειδίκευσή του. Έτσι, ο Δημοσιογράφος μπορεί να εργάζεται σε εσωτερικούς χώρους (γραφεία, αίθουσες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μεταδόσεων), αλλά και σε εξωτερικούς, πολλές φορές κάτω από δύσκολες ή και ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη σωματική του ακεραιότητα συνθήκες.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial