Σπουδές σε Τμήμα Γεωλογίας

Τα Τμήματα Γεωλογίας ασχολούνται με την μελέτη της προέλευσης, του σχήματος και της σύνθεσης των υλών που αποτελούν το φλοιό της Γης,. Ένας Γεωλόγος έχει ως στόχο λοιπόν, να ερευνά, μελετά και να αναλύει το έδαφος με επιστημονικές μεθόδους. Ο απώτερος στόχος είναι η σωστή και βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών και των πηγών ενέργειας ώστε να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα και να λυθούν τυχόν ζητήματα όσον αφορά τις σύγχρονες πόλεις.

Μέσα από τα Τμήματα Γεωλογίας, ο φοιτητής έρχεται σε επαφή, τόσο με χερσαίες δραστηριότητες όσο και με παράκτιες ή και υποθαλλάσιες. Μελετά διάφορα φαινόμενα και ερευνά τις περιβαντολλογικές επιπτώσεις λόγω της εκτέλεσης έργων. Κάποια από τα φαινόμενα με τα οποία ασχολείται είναι:

 • Γεωφυσικά
 • Σεισμολογικά
 • Ορυκτολογικά
 • Πετρογραφικά
 • Κοιτασματολογικά
 • Γεωχημικά
 • Γεωλογικά
 • Πετρεωλογικά

Στα πλαίσια των μελετών αυτών πραγματοποιεί χαρτογραφήσεις, δειγματοληψίες πετρωμάτων, εργαστηριακές δοκιμές, παρακολούθηση γεωτρήσεων και ελέγχους της στάθμης των υπόγειων νερών. Κατά την εργασία του χρησιμοποιεί ειδικά όργανα και εργαλεία, όπως σεισμογράφους, διαθλαστικά μηχανήματα, γεωλογική πυξίδα, σφυρί, υψομετρικό βαρόμετρο, φωτογραφική μηχανή, κιάλια και άλλα μέσα. Στο εργαστήριο χρησιμοποιεί μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορες συσκευές για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων.

Η φοίτηση στα Τμήματα Γεωλογίας είναι 8 εξάμηνα και στην Ελλάδα, τα διαθέσιμα τμήματα είναι στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Τομείς Σπουδών

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελείται από πέντε (5) τομείς. Κάθε Τομέας έχει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα.

Το Τμήμα Γεωλογίας της Πάτρας έχει τους παρακάτω τρείς (3) τομείς.

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ προσφέρει τους παρακάτω έξι (6) τομείς:

Κατευθύσεις Γεωλογίας

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπάρχουν οι παρακάτω οι παρακάτω κατευθύνσεις:

Δείτε περισσότερα εδώ:.

Οδηγοί Σπουδών

Τμήματα Γεωλογίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Γεωλογίας (Πάτρα)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Γεωλογίας:

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Γεωλογίας (ως επισπεύδον Τμήμα):

Δι-ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Γεωλογίας:

Τμήμα Γεωλογίας (ΑΠΘ)

Στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.):

Επίσης, το Τμήμα Γεωλογίας συμμετέχει στα ακόλουθα Διατμηματικά και Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.):

Τμήμα Γεωλογίας (ΕΚΠΑ)

Στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργούν τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

Επαγγελματικά Δικαιώματα Γεωλόγου

Ο απόφοιτος των τμημάτων Γεωλογίας έχει την δυνατότητα να εγγραφεί στον Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, ενώ τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρώνονται νομοθετικά με το Π.Δ. 16, στο ΦΕΚ 13/τ. Α, 14-2-97.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ένας Γεωολόγος μπορεί να εργαστεί τόσο σε διάφορα Ινστιτούτα όσο και Επιχειρήσεις όπως επίσης πολεοδομικά γραφεία, μεταλλευτικές ή λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες τεχνικών έργων και γεωλογικών ερευνών. Παραδείγματα επαγγελματικής αποκατάστασης είναι τα εξής:

 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)
 • Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.)
 • Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.)
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο
 • Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών
 • ΔΕΗ
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 • ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
 • ΕΚΕΦΕ
 • «Δημόκριτος»
 • Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών

Μονογραφία

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τα Τμήματα Γεωλογίας στην Ελλάδα στην παρακάτω μονογραφία.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial