Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Η Σχολή Αξιωματικων αποτελεί την κορωνίδα των Σχολών που τελούν υπό τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ακαδημαϊκή και πυροσβεστική εκπαίδευση που λαμβάνουν αποσκοπεί κυρίως στην παροχή όλων των απαραίτητων επιστημονικών και ψυχικών εφοδίων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του επαγγέλματος.

Ειδικότερα, η εκπαίδευσή των Δοκίμων Ανθυποπυραγών εστιάζει :

  • στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
  • στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
  • στη διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
  • στη βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά, όπου υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, αίθουσα μελέτης σπουδαστών, αίθουσα εργασιών, αίθουσα πολυμέσων και πληροφορικής καθώς επίσης και χώροι άσκησης και πυροσβεστικών ασκήσεων. Για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιούνται και οι εγκαταστάσεις της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Αξιωματικών αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες  και έμπειρους Αξιωματικούς. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι, οι πρωτοετείς σπουδαστές διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος ονομάζονται Ανθυποπυραγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και υπόκεινται πια  πλήρως στους Κανονισμούς του Πυροσβεστικού Σωματος.

Εισαγωγή και Φοίτηση

1.α. Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65), όπως ισχύουν.

β. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 15%, καθ’ υπέρβαση των θέσεων που εγκρίνονται κατ΄ έτος από την ΠΥΣ 33/2006, προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι κατατάσσονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι εν λόγω υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία, θα πρέπει υποχρεωτικά:

i. Να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.

ii. Να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι΄ απολύσεως».

γ. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους των Σχολών ή Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της Χώρας ή αντίστοιχων της αλλοδαπής: Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Δασολογίας, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Οι επιτυχόντες (εισακτέοι) εισάγονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται, ανάλογα με τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα με απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, μετά από αίτησή τους. Στις ανωτέρω κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτούν ήδη στη Σχολή Αξιωματικών ή είναι εισακτέοι σε αυτήν.

δ. Στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο, οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, όπως καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό, οι οποίοι εισήχθησαν με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και αποφοίτησαν κατά το αμέσως προηγούμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την αποφοίτηση και οι δικαιούχοι δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο.

2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

3. Οι σπουδές στη Σχολή Αξιωματικών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πηγή: https://academy.fireservice.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial