Επάγγελμα QA Tester

Στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος (Product Life Cycle) ο ρόλος του QA Tester/Engineer είναι να αναπτύσσει και να εκτελεί ελέγχους για την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος.

Οι αρμοδιότητες του QA Tester/Engineer περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δοκιμών, την εκσφαλμάτωση και τον καθορισμό διορθωτικών ενεργειών. Θα εξετάζεις επίσης τις απαιτήσεις του συστήματος και θα παρακολουθείς τις μετρήσεις διασφάλισης ποιότητας (π.χ. πυκνότητα ελαττωμάτων και μετρήσεις ανοιχτών ελαττωμάτων.)

Γιατί είναι απαραίτητος ο QA Tester/Engineer

Το Internet και ο τρόπος ζωής μας έχουν δημιουργήσει κάποια standarts. Οι προσδοκίες των πελατών έχουν υψηλό πήχη. Έτσι η ποιότητα είναι κάπως δεδομένη από την πλευρά των πελατών. Όχι όμως από την πλευρά της επιχείρησης.

Κατά την διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, ο ρόλος του QA Tester/Engineer καθώς και του QA Tester είναι εξαιρετικά σημαντικός. Είναι ένα επάγγελμα με πολύ μεγάλη ευθύνη καθώς η κύρια αποστολή του είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του λογισμικού.

Πως διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα

Ο QA Tester/Engineer, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του λογισμικού παρακολουθώντας όλα τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού. Πως όμως καθορίζει οτι κάτι είναι δυσλειτουργία ή όχι; Η εταιρεία ή ο οργανισμός μπορεί να έχει κάποια πρότυπα. Σε μικρότερες εταιρείες όπως οι startups, μπορεί να μην υπάρχουν πρότυπα αλλά κάποιοι τυπικοί κανόνες.

Κατηγορίες Testing

Το Quality Asurance είναι ένας όρος που αναφέρεται στο προϊόν της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει πως δεν αφορά μια mobile εφαρμογή, το frontend, to backend ή την βάση δεδομένων. Αφορά το προϊόν συνολικά. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν διάφορα κατηγορίες στον τομέα του QA όπως:

 • Έλεγχος στο design των προδιαγραφών.
 • Manual λειτουργικό testing.
 • Manual μη λειτουργικό testing.
 • Έλεγχος απόδοσης.
 • Έλεγχος ευχρηστίας.
 • Αυτοματοποιημένος έλεγχος.

Κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να αφορά διαφορετικές τεχνολογίες και εργαλεία. Φυσικά, το όφελος του QA σε ένα προϊόν, είναι εμφανή όταν εφαμόζονται όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες.

Αρμοδιότητες

Κάποιες από τις καθημερινές αρμοδιότητες του QA Tester είναι:

 • Αναθεώρηση των απαιτήσεων, των προδιαγραφών και των εγγράφων τεχνικού σχεδιασμού για την παροχή έγκαιρης και ουσιαστικής ανατροφοδότησης
 • Δημιουργία λεπτομερών, περιεκτικών και καλά δομημένων σχεδίων δοκιμών και υποθέσεων δοκιμών
 • Εκτίμηση, ιεράρχηση, προγραμματισμός και συντονισμός δραστηριοτήτων δοκιμής
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εκτέλεση σεναρίων αυτοματισμού με χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα
 • Εντοπισμός, καταγραφή, πλήρης τεκμηρίωση και παρακολούθηση σφαλμάτων
 • Εκτέλεση διεξοδικών δοκιμών παλινδρόμησης μετά την επίλυση των σφαλμάτων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών δοκιμών, ώστε τα νέα και υφιστάμενα προϊόντα να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών
 • Επικοινωνία με εσωτερικές ομάδες (π.χ. προγραμματιστές και product manager) για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του συστήματος
 • Παρακολούθηση αποτελεσμάτων διαδικασίας εκσφαλμάτωσης
 • Διερεύνηση των αιτίων μη συμμόρφωσης του λογισμικού και εκπαίδευση των χρηστών στην υλοποίηση λύσεων
 • Παρακολούθηση μετρήσεων διασφάλισης ποιότητας, όπως πυκνότητα ελαττωμάτων και μετρήσεις ανοιχτών ελαττωμάτων
 • Διαρκής ενημέρωση σχετικά με νέα εργαλεία δοκιμών και στρατηγικές δοκιμών

Απαιτούμενα Προσόντα

Κάποια από τα βασικά προσόντα που αναγράφονται σε πολλές θέσεις εργασίας με τον τίτλο QA Tester είναι:

 • Πτυχίο σε σχετικό τομέα.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εργασιακή εμπειρία ως QA Test. Εναλλακτικά πρακτική άσκηση ή εθελοντική εργασία σε κάποιον οργανισμοό. Plus θεωρείται ένα demonstrable portfolio από προσωπικά project.
 • Αναλυτικός τρόπος σκέψης και προσέγγισης προβλημάτων.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (problem solving).
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασιών.
 • Εμπειρία στη χρήση λογισμικού διαχείρισης δοκιμών (π.χ. qTest, Zephyr) και SQL
 • Καλές γνώσεις γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα.
 • Πρακτική εμπειρία με δοκιμές άσπρου (white box) και μαύρου κουτιού (black box).
 • Πρακτική εμπειρία με automation εργαλεία testing όπως το Selenium ή Cypress.
 • Εμπειρία στο Integration του Automation Testing με χρήση του Jenkins, Teamcity ή CL.
 • Καλή γνώση και αντίληψη του τι είναι το STLC (Software Testing Life Cycle).
 • Γνώσεις σε Apache JMeter, HP UFT, HP QTP, HP Load Runner, jUnit, TestNG , Cobertura, Spock, Geb, NUnit, VisualStudio.
 • Εμπειρία σε agile περιβάλλον εργσαίας ή εκτελώντας το scrum framework.

Θέσεις Εργασίας

Ανακάλυψε θέσεις εργασίας για το επάγγελμα του QA Tester/Engineer μέσα από τις μηχανές αναητησης θέσεων εργασίας του FutureGeneration.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin

Ένα σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial