Επάγγελμα Υπεύθυνος Προμηθειών (Procurement Manager)

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών ή Procurement Manager είναι το στέλεχος μιας επιχείρησης που αναλαμβάνει την αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών που χρειάζεται και είναι απαραίτητα για την λειτουργία μιας επιχείρησης.

Παίζει σημαντικό ρόλο στην ορθή λειτουργία της επιχείρησης, καθώς είναι αυτός που φροντίζει για τις έγκαιρες αγορές, όπως των απαραίτητων αγαθών. Η θέση του υπευθύνου προμηθειών απαιτεί ικανότητες σύγκρισης, μελέτης και αποφασιστικότητας με γνώμονα την ποιότητα των αγαθών, αλλά και της οικονομικής δυνατότητας της επιχείρησης.

Με τι ασχολείται ο Υπεύθυνος Προμηθειών

Σε μια επιχείρηση το κάθε τμήμα έχει τις δικές του ανάγκες. Η αγορά όλων των απαραίτητων υλικών όμως, πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία. Έτσι, ο Υπεύθυνος Προμηθειών, είναι ο αρμόδιος που θα θέσει όλα τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή του προμηθευτή.

Έχοντας όλα τα κριτήρια, πραγματοποιείται έρευνα αγοράς και καταγραφή όλων των διαθέσιμων προϊόντων.

Η διαπραγμάτευση είναι μια από τις καταστάσεις που εκτίθεται, καθώς έπειτα από τις αξιολογήσεις ο στόχος είναι να αγοράσει το κατάλληλα αγαθά στις χαμηλότερες τιμές. Έτσι ορίζεται και η επιτυχία.

Φυσικά, όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία και οργανισμός, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η ανάλυση. Για παράδειγμα, σε μεγάλες επιχειρήσεις ο Υπεύθυνος Προμηθευτών μπορεί να συνεργάζεται και με άλλα στελέχη για την κατάρτιση των όρων των διαγωνισμών. Στη συνέχεια οι διαγωνισμοί δημοσιεύονται είτε σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες-προμηθευτές είτε δημόσια. Ο τελικός στόχος είναι η αξιολόγηση όλων των προμηθευτών που έχουν κάνει αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και η επιλογή του βέλτιστου.

Στην πραγματική αγορά εργασίας, οι εταιρείες-προμηθευτές μπορεί να κλείσουν, ή να αυξήσουν τις τιμές τους, ακόμη και να αλλάξουν τους χρόνους παράδοσης. Κάτι τέτοιο είναι αυτόματα σημάδι για τον Υπεύθυνο Προμηθειών πως πρέπει να δράσει άμεσα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο υπεύθυνος θα πρέπει να βρει εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Μια τακτική που ενδεχομένως είναι χρήσιμη σε πολλές καταστάσεις είναι να υπάρχουν ήδη εναλλακτικά κανάλια τροφοδοσίας ή έστω μια στρατηγική.

Ο ρόλος του Υπευθύνου Προμηθειών δεν ολοκληρώνεται με την παραγγελία των αγαθών ή προϊόντων. Παρακολουθεί τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, αλλά είναι και υπεύθυνος για να ελέγχει την παραλαβή τους. Επιπλέον, κατά την παραλαβή τους ελέγχει και επιβεβαιώνει πως τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής είναι σωστά και χωρίς λάθη.

Η καθημερινότητα του Υπευθύνου Προμηθειών είναι μια συνεχόμενη παρακολούθηση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, του κόστους των αγαθών και φυσικά της διαθεσιμότητας. Όλη αυτή η έρευνα καταλήγει σε κάποιες εκθέσεις – αναφορές και ενημέρωση των αρμόδιων.

Συνθήκες Εργασίας

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών εργάζεται συνήθως σε γραφείο. Εκεί ολοκληρώνει όλες τις έρευνες και μελέτες και συντάσσει τις αναφορές που χρειάζονται. Ανάλογα τους προμηθευτές, μπορεί να κάνει ταξίδια και να τους συναντά. Έτσι, θα μπορεί να έχει πρώτη εικόνα από το αγαθό που θα αγοράσει, την ποιότητα του, αλλά κυρίως είναι ευκαιρία για διαπραγμάτευση. Επιπλέον, συμμετέχει και σε διάφορες εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις.

Το ωράριο του Υπεύθυνου Προμηθειών δεν είναι σταθερό και συχνά μπορεί να αλλάζει, καθώς πρέπει να κάνει ταξίδια. Βέβαια αυτό είναι κάτι που καθορίζεται κατά την πρόσληψή του στην εταιρεία και ρυθμίζεται αναλόγως.

Εκπαίδευση

Για το επάγγελμα και τον ρόλο εργασίας του Υπευθύνου Προμηθευτή δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο. Το κύριο κριτήριο για τις θέσεις εργασίας είναι πόσο καλά γνωρίζει κάποιος αυτόν τον ρόλο, τι εμπειρία έχει, και τι μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση.

Η εμπειρία και η προϋπηρεσία μπορεί να είναι τόσο στην ίδια θέση όσο και σε παρόμοιους ρόλους εργασίας. Για παράδειγμα, αν υπάρχει προϋπηρεσία σε μια θέση όπου η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από πωλήσεις και διαπραγματεύσεις, αυτό είναι κάτι που ως υποψήφιος θα πρέπει να το αναφέρετε.

Αν λοιπόν, βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το επάγγελμα αναζητήστε θέσεις εργασίας με τον όρο “υπεύθυνος προμηθειών” ή “procurement manager” και σκεφτείτε που έχετε ήδη δουλέψει και έχετε αποκτήσει κάποιες από τις δεξιότητες που αναφέρονται παρακάτω.

Σπουδές σε σχολές Οικονομικών ή και Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρουν μια καλή βάση για αυτό το επάγγελμα. Επιπλέον σε διάφορα ΙΕΚ προσφέρονται ειδικότητες, όπως Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης, Στελέχους Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές σε γνωστικά πεδία συναφή προς τη θέση είναι:

 • Εφοδιαστική (Logistics Management)
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
 • Διεύθυνση και Συντονισμό Επιχειρήσεων (Operations Management)
 • Διαχείριση Αποθεμάτων (Invetory Management)

Ικανότητες – Δεξιότητες

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών είναι ένας ρόλος που χαρακτηρίζεται από γρήγορες ενέργειες με αποφασιστικότητα και υπό πίεση. Πιο συγκεκριμένα κάποιες από τις ικανότητες και δεξιότητες που θα πρέπει να έχει είναι οι ακόλουθες:

 • Επικοινωνιακές
 • Διοικητικές και οργανωτικές
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Γρήγορη λήψη αποφάσεων
 • Εργασία υπό πίεση
 • Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων
 • Καλή διαχείριση χρόνου
 • Διαχείριση συγκρούσεων και ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Καλές γνώσεις Η/Υ και σχετικών προγραμμάτων, όπως το EXCEL, WORD, CRM κ.τ.λ.
 • Γνώσεις οικονομικών
 • Αγγλική γλώσσα

Προοπτικές και απασχόληση στην αγορά εργασίας

Τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, υπάρχει η ανάγκη για αγορά αγαθών από διάφορους προμηθευτές. Πιθανοί εργοδότες είναι:

 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανίες
 • Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί
 • Τεχνικές εταιρείες
 • Επιχειρήσεις τροφοδοσίας πλοίων
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (πχ. τράπεζες, ξενοδοχεία κτλ)

Υπεύθυνος Προμηθειών vs Logistics

Ο υπεύθυνος προμηθειών είναι υπεύθυνος για την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών από διάφορους προμηθευτές. Συνήθως αυτή η διαδικασία γίνεται έπειτα από επικοινωνία με αρκετούς προμηθευτές και η τελική επιλογή έρχεται σύμφωνα με τους στόχους της επιχείρησης.

Ο τομέας των logistics είναι ένα κομμάτι στο supply chain, την αλυσίδα δηλαδή που το προϊόν φτάνει από την επιχείρηση στον καταναλωτή. Ασχολείται με την μεταφορά του προϊόντος και όχι με το τι θα αγοραστεί και από που.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial