Επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός ή civil engineer, είναι ο επιστήμονας – επαγγελματίας μηχανικός που ασχολείται με όλα τα στάδια κατασκευής ενός τεχνικού έργου, όπως είναι οι γέφυρες, οι δρόμοι, τα αεροδρόμια κ.τ.λ.

Εργάζεται τόσο στην φάση της κατασκευής όσο και της συντήρησης ενός έργου. Συνδυάζει διάφορες επιστήμες και κλάδους, όπως ο φυσικός, ο οικονομικός, ο τεχνικός και ο κοινωνικός, με στόχο την κατασκευή ενός τεχνικά και οικονομικά άρτιου έργου στα πλαίσια των νομοθετικών διατάξεων και με σεβασμό στο περιβάλλον.

 • Ασχολείται με την μελέτη, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και τη συντήρηση διάφορων έργων.
 • Δυνατότητα να εργαστεί ως υπάλληλος σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.
 • Οι σπουδές του ολοκληρώνονται σε κάποιο από τα Πολυτεχνεία, με συνολικά έτη φοίτησης τα 5 χρόνια.
 • Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες, όπως τον Αρχιτέκτονα, τον Γεωλόγος κ.τ.λ.
 • Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος παραχωρείται από το ΤΕΕ, έπειτα από εξετάσεις.

Τι κάνει ένας Πολιτικός Μηχανικός

Ο Πολιτικός Μηχανικός συνεργάζεται με διάφορους επιστήμονες, όπως τον Αρχιτέκτονα και τον Γεωλόγο. Έτσι, ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού στην αγορά εργασίας είναι πολύπλευρος.

Το πρώτο βήμα σε ένα έργο, είναι η σχεδίασή του, βάση των απαιτήσεων που υπάρχουν από τον πελάτη. Αυτή η αρμοδιότητα, ανήκει στον Αρχιτέκτονα και στόχος του είναι η δημιουργία του “σχεδίου”, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω.

Ο Πολιτικός Μηχανικός λαμβάνει το “σχέδιο” του έργου από τον Αρχιτέκτονα και το αναπτύσσει λαμβάνοντας υπόψιν διάφορες παραμέτρους, όπως η τοποθεσία, οι καιρικές συνθήκες της περιοχής και ο σκοπός του έργου. Οφείλει να λάβει υπόψιν όλους τους κανονισμούς κατασκευής με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Αν και φαίνεται δεδομένο, το έδαφος και οι συνθήκες που επικρατούν στην γεωγραφική περιοχή του έργου παίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που θα λάβει ο Πολιτικός Μηχανικός. Η επιστήμη που μελετά το έδαφος λέγεται Γεωλογία και ένας Πολιτικός Μηχανικός πολλές φορές συνεργάζεται με Γεωλόγους για τον καλύτερο σχεδιασμό των έργων. Σε σεισμογενείς περιοχές, ενδεχομένως να υπάρχει και συνεργασία με επαγγελματίες εξειδικευμένους στα φυσικά φαινόμενα των σεισμών.

Ως παράδειγμα μπορείτε να σκεφτείτε τη δημιουργία της γέφυρας του Ρίου-Αντιρρίου. Οι βασικοί πυλώνες βρίσκονται μέσα στην θάλασσα. Είναι μια σεισμογενής περιοχή και στην περιοχή συχνά υπάρχουν ισχυροί άνεμοι.

Μελετά, οργανώνει, προγραμματίζει και επιβλέπει την κατασκευή τεχνικών έργων.

Η δημιουργία κτιρίων, δρομών, γεφυρών, αεροδρομίων ακόμη και σταδίων απαιτεί μια σειρά από ενέργειες. Ένας επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός μελετά το έργο που θα δημιουργηθεί, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα χτιστεί, προγραμματίζει το πότε και το πώς θα ολοκληρωθεί, επιλέγει τα κατάλληλα υλικά και τέλος έχει ενεργό ρόλο κατά την κατασκευή του έργου.

Μόλις το έργο ολοκληρωθεί, ξεκινά η διαδικασία της επιθεώρησης πως όλα πήγαν, όπως είχαν προγραμματιστεί και πως το έργο βρίσκεται σε μια κατάσταση έτοιμο προς παράδοση. Η παράδοση του έργου και η μελλοντική συντήρησή του είναι στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Μηχανικού.

Με άλλα λόγια είναι ο επαγγελματίας κατασκευής του δομημένου χώρου, εφαρμόζοντας τις αρχές της επιστήμης πολιτικού μηχανικού.

Συνθήκες Εργασίας

Οι συνθήκες εργασίας του Πολιτικού Μηχανικού είναι σχετικά καλές με εργασία τόσο σε κάποιο γραφείο όσο και σε εξωτερικό χώρο.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός εργάζεται σε κάποιο ιδιωτικό χώρο. Ως υπάλληλος δημόσιων υπηρεσιών ή συνεργάτης επιχειρήσεων σε τεχνικά έργα, εργάζεται πάλι σε κάποιο γραφείο, σε κάποιον Η/Υ, αλλά και στην ύπαιθρο, όπου μπορεί να συντονίζει την ομάδα, να συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του έργου, να καταγράφει προβλήματα και γενικότερα να διευθύνει τη συνολική κατασκευή ενός έργου.

Τομείς Δραστηριότητας

Το φάσμα που καλύπτει η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού είναι ευρύ, από την κατασκευή ενός απλού κτηρίου μέχρι τη μελέτη υπερμεγέθων κατασκευών, αλλά και τη χωροταξία περιοχών μέσω της δημιουργίας σωστού πολεοδομικού προγράμματος, περιβαλλοντικές μελέτες, συντηρήσεις παλαιών κατασκευών κτλ. Οι κυριότεροι τομείς εξειδίκευσης του πολιτικού μηχανικού είναι οι εξής:

 • Στατική & δυναμική ανάλυση των κατασκευών
 • Δομική σεισμική μηχανική
 • Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων
 • Ανάλυση ευαισθησίας και ευστάθεια των κατασκευών
 • Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
 • Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων
 • Ελαστοπλαστικός σχεδιασμός κατασκευών
 • Αντισεισμική τεχνολογία
 • Κατασκευές άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος
 • Κατασκευές προεντεταμένου σκυροδέματος
 • Μεταλλικές κατασκευές από χάλυβα
 • Μεταλλικές κατασκευές από αλουμίνιο
 • Σύμμεικτες κατασκευές
 • Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία
 • Ξύλινες κατασκευές
 • Συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών
 • Γεφυροποιία
 • Δομικά υλικά
 • Τεχνολογία σκυροδέματος
 • Πειραματική μηχανική
 • Οικοδομική και κατασκευαστική τεχνολογία
 • Ενεργειακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων
 • Φυσική των κτιριακών κατασκευών
 • Πυροπροστασία των κατασκευών
 • Βιομηχανοποιημένη δόμηση και προκατασκευές
 • Ανάλυση κύκλου ζωής στις κτιριακές κατασκευές
 • Εδαφομηχανική
 • Βραχομηχανική (μηχανική πετρωμάτων)
 • Τεχνική γεωλογία
 • Τεχνική σεισμολογία
 • Γεωτεχνική σεισμική μηχανική
 • Εφαρμοσμένη γεωφυσική
 • Εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής μηχανικής
 • Χωμάτινες κατασκευές και γεωτεχνικά έργα
 • Κατολισθήσεις και έργα προστασίας των εδαφών
 • Μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους
 • Θεμελιώσεις κτιριακών και τεχνικών έργων
 • Αντιστηρίξεις
 • Σήραγγες
 • Φράγματα
 • Υπόγεια έργα
 • Τεχνολογία γεωσυνθετικών υλικών
 • Μηχανική των ρευστών
 • Ροές υπό πίεση
 • Ροές με ελεύθερη επιφάνεια
 • Υπόγεια υδραυλική
 • Πειραματική υδραυλική
 • Τεχνική υδρολογία
 • Διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων
 • Λειτουργία και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων
 • Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Υδροηλεκτρικά έργα
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Οικονομική περιβάλλοντος
 • Θαλάσσια υδραυλική
 • Ακτομηχανική
 • Παράκτια ωκεανογραφία
 • Πλωτές κατασκευές
 • Αγκυρωμένες κατασκευές
 • Λιμενικά έργα
 • Υπεράκτια έργα (έργα ανοικτής θάλασσας)
 • Παράκτια έργα
 • Υποθαλάσσιοι αγωγοί
 • Έργα προστασίας και ανάπλασης ακτών
 • Διαχείριση παράκτιων ζωνών
 • Αξιοποίηση θαλάσσιας ενέργειας
 • Σχεδιασμός και οργάνωση των μεταφορών
 • Οικονομική των μεταφορών
 • Οδική ασφάλεια
 • Κυκλοφοριακός έλεγχος
 • Συστήματα μεταφορών και Logistics
 • Δημόσιες συγκοινωνίες
 • Μετακίνηση και πρόσβαση ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρίες
 • Επιπτώσεις μεταφορικών συστημάτων και υποδομών στο περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και κατασκευή οδικής υποδομής
 • Σχεδιασμός και κατασκευή σιδηροδρομικής υποδομής
 • Σχεδιασμός και κατασκευή αεροδρομίων
 • Εργαστηριακοί και πειραματικοί έλεγχοι υλικών οδοποιίας και οδοστρωμάτων
 • Τεχνική οικονομική θεωρία
 • Τεχνική νομοθεσία
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Επιχειρησιακή έρευνα
 • Οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων
 • Μηχανήματα τεχνικών έργων
 • Οργάνωση και διαχείριση κατασκευαστικών επιχειρήσεων και εργοταξίων τεχνικών έργων
 • Βελτιστοποίηση παραγωγής κατασκευών
 • Σχεδιασμός και οργάνωση προκατασκευής
 • Θεωρίες και εφαρμογές του προγραμματισμού-σχεδιασμού στην αειφόρο ανάπτυξη
 • Ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές

Νομικό Πλαίσιο & Άδεια

Για να εργαστεί κάποιος ως Πολιτικός Μηχανικός, πρέπει να έχει αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ. Η άδεια παραχωρείται έπειτα από επιτυχημένες εξετάσεις.

Η άδεια του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη για να μπορεί να υπογράφει όλα τα επίσημα σχετικά έγγραφα παράδοσης των έργων.

Απαραίτητες Δεξιότητες

Ένας Πολιτικός Μηχανικός για να εξασκεί σωστά το επάγγελμα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται σε αρκετές από τις ακόλουθες δεξιότητες. Υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση σε soft skills, όπως τα παρακάτω, καθώς χαρακτηρίζουν μοναδικά έναν επαγγελματία και τον κάνουν να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους.

 • Κριτική σκέψη
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (problem solving)
 • Τεχνική αντίληψη
 • Εύρεση εναλλακτικών λύσεων
 • Ηγετικές και συντονιστικές ικανότητες
 • Επιχειρηματική ικανότητα.

Τι μισθό παίρνει ο Πολιτικός Μηχανικός;

Όπως με πολλά επαγγέλματα που έχουν τη λέξη “Μηχανικός” στον τίτλο τους, έτσι και με τον Πολιτικό Μηχανικό, ο μισθός που μπορεί να παίρνει ποικίλλει.

Σύμφωνα με το Glassdoor για τα Ελληνικά δεδομένα, ο μέσος μισθός του Πολιτικού Μηχανικού έτσι όπως αυτό έχει καταγραφεί είναι στα 1.299€ / μήνα. Ο δημόσιος υπάλληλος ξεκινά με αμοιβή τον βασικό μισθό που αναλογεί στις Πολυτεχνικές σπουδές.

Ενώ αν ένας Πολιτικός Μηχανικός έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος, ο μισθός ποικίλλει. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, έχει την δυνατότητα να αναλάβει μεγάλα έργα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Τι προοπτικές έχει το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού;

Δομική Μηχανική

Παράλληλα με μια μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Δομική Μηχανική, οι Μηχανικοί μπορούν να σχεδιάσουν κατασκευές, όπως κτίρια, γέφυρες, τούνελ και σιδηροδρόμους και να λειτουργούν ως σύμβουλοι των αρχιτεκτόνων. Επιπλέον, αποφασίζουν ποια δομικά συστήματα και υλικά θα χρησιμοποιηθούν, αναλογιζόμενοι πάντα και φυσικούς παράγοντες, όπως το χιόνι, ο άνεμος κ.ά. και συνεργάζονται με τους Μηχανικούς Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος.

Επιθεωρητής Κτιριακού Ελέγχου

Εναλλακτικά, ένας Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να απασχοληθεί και ως Επιθεωρητής Κτιριακού Ελέγχου (Building Control Surveyor). Ως επιθεωρητής οφείλει αρχικά να ελέγξει την τήρηση των κανονισμών και της νομοθεσίας για την κατασκευή ενός έργου. Ορισμένα από τα καθήκοντα του Επιθεωρητή περιλαμβάνουν την εξέταση και τον έλεγχο των θεμελίων, την αποστράγγιση και τα υλικά κατασκευής. Εάν ένα κτίριο δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, τότε ο Επιθεωρητής οφείλει να προτείνει λύσεις που θα εξαλείψουν τους κινδύνους, θα αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και οι δαπάνες ή εν τέλει θα προτείνει την κατεδάφιση.

Μηχανικός Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

Ο Μηχανικός Διαχείρισης Υδατικών Πόρων είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη του εξοπλισμού και των συστημάτων διαχείρισης νερού σε εγκαταστάσεις. Απασχολείται με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη συντήρηση αυτών των συστημάτων, ενώ ακόμη προβαίνει στην εκτίμηση και αξιολόγηση της αποστράγγισης και των πλημμυρών, αλλά και στη δημιουργία συστημάτων που απομακρύνουν το νερό από πλημμυρισμένες περιοχές. Τέλος, συνεργάζεται με Μηχανικούς Δομικής Κατασκευής για να συλλέξει δεδομένα για την κατασκευή φραγμάτων και τεχνητών λιμνών.

Μηχανικοί Οικοδομικών Υπηρεσιών (Building Services Engineer)

Οι Μηχανικοί Οικοδομικών Υπηρεσιών (Building Services Engineer) προβαίνουν στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση όλων των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργική χρήση των κτιρίων. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την ακουστική, την υγεία και την ασφάλεια, τη θέρμανση, τον φωτισμό και την παροχή ρεύματος.

Επιμετρητής Ποσοτήτων (Quantity Surveyor)

Ο Πολιτικός Μηχανικός, έχει την δυνατότητα να εργαστεί ως σύμβουλος με τον ρόλο Επιμετρητής Ποσοτήτων (Quantity Surveyor) με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους σε ένα έργο. Όσο μεγαλύτερο είναι το έργο (πχ. αεροδρόμιο ή καζίνο), η εύρεση λύσεων που αποσκοπούν στην χρήση διαφορετικών υλικών, εναλλακτικού σχεδιασμού ή ακόμη και διαφορετικής εκτέλεσης, γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Σκοπός του Πολιτικού Μηχανικού είναι να διατηρηθούν όλες οι προδιαγραφές, ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Κατά την κατασκευή ενός έργου, ο Επιμετρητής Ποσοτήτων καταγράφει τα κόστη χρόνου και εργασίας, καταγράφει κάθε στάδιο της κατασκευής, προβαίνει στη διαμόρφωση οικονομικών εκτιμήσεων για τους πελάτες και τους συμβουλεύει σε κατασκευαστικά και νομικά ζητήματα.

Ακαδημαϊκή Καριέρα

Όπως σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και ο Πολιτικός Μηχανικός έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως καθηγητής. Η ακαδημαϊκή καριέρα στοχεύει στη διδασκαλία όλων των βασικών αρχών του Πολιτικού Μηχανικού και στην μετάδοση όλων των γνώσεων που ενδεχομένως υπάρχουν είτε από τον ίδιο είτε από τον κύκλο του στο πεδίο.

Ως καθηγητής, μπορεί κάποιος να εργαστεί σε Τεχνικές Σχολές και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ή ακόμη και να προχωρήσει μετά το μεταπτυχιακό του σε μια θέση καθηγητή σε πανεπιστημίο.

Επέκταση Σπουδών

Ακόμη, επιλέγοντας να κάνει ένα μεταπτυχιακό, ο απόφοιτος μπορεί να διευρύνει κι άλλο το πεδίο δραστηριοποίησης του, στρέφοντας τη καριέρα του για παράδειγμα στο περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή στα οικονομικά και το management. Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πολυτεχνείων χαίρουν της εκτίμησης των πανεπιστημίων του εξωτερικού λόγω του υψηλού επιπέδου σπουδών που προσφέρεται σε αυτά, καθώς και της ποιότητας και οξυδέρκειας που χαρακτηρίζει τους Έλληνες μηχανικούς. Έτσι, υπάρχει πληθώρα επιλογών για όποιον θέλει να εμπλουτίσει το βιογραφικό του, να εμβαθύνει περαιτέρω σε κάποιο αντικείμενο και να ακολουθήσει διεθνή καριέρα.

Λόγω του τρόπου σκέψης και των δεξιοτήτων του, ο Πολιτικός Μηχανικός είναι σε θέση να απασχοληθεί με διάφορους ρόλους εργασίας σε παρεμφερή επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα τα οικονομικά, διαχειρίζοντας το budget στα έργα μιας εταιρείας κατασκευής έργων.

Ο νέος Πολιτικός Μηχανικός θα πρέπει να σκέφτεται τι δεξιότητες έχει και πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Αναζητήστε νέους κλάδους, νέες ευκαιρίες όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά, κ.τ.λ.)

Σε ποιούς τομείς μπορεί να εργαστει;

Ο Πολιτικός Μηχανικός έχει την δυνατότητα να εργαστεί, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 • Υπάλληλος σε δημόσιες υπηρεσίες
 • Ελεύθερος επαγγελματίας με προσωπικό γραφείο
 • Υπάλληλος σε ιδιωτική επιχείρηση

Στο Δημόσιο τομέα, οι τεχνικές υπηρεσίες Νομαρχιών και Δήμων απαιτούν τον ρόλο του Πολιτικού Μηχανικού για όλα τα δημόσια έργα. Αρκετές εταιρείες συνεργάζονται με εξωτερικούς συνεργάτες, Πολιτικούς Μηχανικούς που ασκούν το επάγγελμα έχοντας ένα δικό τους γραφείο ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει την δυνατότητα να αναλαμβάνει μικρά και μεγάλα έργα. Επιπλέον, είναι στο χέρι του αν θα εξειδικευτεί σε κάποιον τομέα, όπως η ενέργεια και το πράσινο περιβάλλον ή αν θα ασχολείται με όλα.

Η ικανότητα ενός ελεύθερου επαγγελματία να προβλέπει τις τάσεις τις αγοράς και να προετοιμάζει σχετικές υπηρεσίες, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός σημαντικού προβαδίσματος στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία σχέσεων υψηλής αξίας με εμπιστοσύνη.

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού

Το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού προσφέρεται στις ακόλουθες Πολυτεχνικές σχολές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό άρθρο με τις σπουδές του Πολιτικού Μηχανικού. Τα Πολυτεχνεία προσφέρουν τόσο προπτυχιακές όσο και μεταπτυχιακές σπουδές.

Προπτυχιακές Σπουδές

Βρείτε τις πληροφορίες που ψάχνετε για όλα τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι συνήθεις προορισμοί για μεταπτυχιακές σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στο εξωτερικό, περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Δανία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Τομείς Εξειδίκευσης

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο φοιτητής Πολιτικός Μηχανικός, πρέπει να επιλέξει τον τομέα εξειδίκευσης και δραστηριοποίησης που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό δεν χαράζει την επαγγελματική του πορεία, αλλά σίγουρα προσφέρει μια εξειδίκευση σε κάποιον τομέα. Αυτό συνεπάγεται και αυξημένη εμπιστοσύνη από πελάτες στα πλαίσια της αγοράς εργασίας.

Δομοστατικός Πολιτικός Μηχανικός

Κύριο ενδιαφέρον των δομοστατικων πολιτικών μηχανικών είναι η μελέτη κτιρίων, γεφυρών, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.ο.κ.

Υδραυλικός Πολιτικός Μηχανικός

Ο Υδραυλικός Πολιτικός Μηχανικός εστιάζει σε έργα που έχουν σχέση με το νερό, όπως φράγματα, λιμάνια κ.ο.κ.

Συγκοινωνιολόγος Πολιτικός Μηχανικός

Ο Συγκοινωνιολόγος Πολιτικός Μηχανικός εστιάζει το ενδιαφέρον του σε έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικά, αεροδρόμια κ.α,

Γεωτεχνικός Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γεωτεχνικός Πολιτικός Μηχανικός εστιάζει και μελετά το έδαφος στο οποίο θα χτιστεί το έργο. Ο ρόλος του Γεωτεχνικού Πολιτικού Μηχανικού έχει αρκετά κοινά στοιχεία με τον Γεωλόγο και την επιστήμη της Γεωλογίας. Παραδείγματα έργων είναι οι σήραγγες.

Εύρεση θέσεων εργασίας για Πολιτικούς Μηχανικούς

Καθώς περνάμε σε αυτή την digital εποχή, όλα ψηφιοποιούνται. Η εύρεση θέσεων εργασίας, πλέον, προσφέρεται από δεκάδες ιστοσελίδες, όπου καθημερινά δημοσιεύονται θέσεις και αγγελίες εργασίας και προσφέρονται ευκαιρίες εργασίας.

Παρακάτω θα βρεις 3 από τις top ιστοσελίδες για εύρεση εργασίας ως Πολιτικός Μηχανικός.

Προτείνουμε να κάνεις εγγραφή σε αυτού του είδους τα ευρετήρια εργασιών, καθώς θα λαμβάνεις πρώτος κάθε νέα αγγελίες που δημοσιεύεται.

Στο Glassdoor, μπορείς να βρεις θέσεις εργασίας σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, όπως η Eurobank, J&B αβαξ κτλ. Διάβασε περισσότερα εδώ.

Δικτυώσου στον κλάδο των Πολιτικών Μηχανικών

Εάν σκέφτεσαι να ακολουθήσεις το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού και να δημιουργήσεις μια επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να δημιουργήσεις μια στρατηγική.

Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Linkedin, θα βρεις επαγγελματίες Πολιτικούς Μηχανικούς με μια απλή αναζήτηση στον όρο “civil engineer”. Ακολουθώντας top Πολιτικούς Μηχανικούς, μπορείς να καταλάβεις τα trends της αγοράς, τον τρόπο σκέψης ή προσέγγισης τους. Αρκετοί είναι εκείνοι που προσφέρουν δωρεάν tips και tricks για το πώς να κινηθείς, καθώς οι ίδιοι είναι επιτυχημένοι, έχουν επιβεβαιώσει την στρατηγική τους και έχουν δει πως δουλεύει.

Πριν ολοκληρώσουμε το άρθρο, η μια και μόνη συμβουλή του Future Generation είναι να είσαι αυθεντικός, χτίσε το δικό σου επαγγελματικό χαρακτήρα, πάρε ιδέες από τους υπόλοιπους Πολιτικούς Μηχανικούς, αλλά χάραξε την δικιά σου προσωπική αυθεντική πορεία και θα σε ακολουθήσουν!

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial