Πρόγραμμα Erasmus

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του, ύψους 14,7 δισ. ευρώ, θα δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό.

Τι είναι το Erasmus+;

Είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

Λεπτομερείς πληροφορίες γι’ αυτές τις δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας, περιέχονται στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+. Διατίθεται επίσης ενδεικτικός οδηγός χρηματοδότησης για ορισμένες κεντρικές δραστηριότητες.

Ποιες δυνατότητες δίνει στους Φοιτητές;

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητα από 3-12 μήνες.
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους και με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες.
Οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα από το πρώτο έτος των σπουδών τους.

Στόχοι

Στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα και ένταξη, καθώς και στους στόχους της EΚ2020, του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το Erasmus+ έχει επίσης ως στόχο να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταίρων του στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία.

Το πρόγραμμα εστιάζει στα εξής:

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+, ωστόσο η περίοδος μετακίνησή τους θα πρέπει να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο μετακίνησης των 12 μηνών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

Οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση με την προϋπόθεση α) να έχει εγκριθεί η αίτησή τους την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος και β) να έχει υπογραφεί το Learning Agreement for Placement όσο διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους των σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους).

Επιχορήγηση Φοιτητή

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα υποδοχής.

Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση σε Οργανισμούς/Φορείς υποδοχής σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα υποδοχής αυξημένο κατά 130 ευρώ από το ποσό που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Η παροχή ισχύει μόνο για τους φοιτητές που μετακινούνται για Σπουδές.

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 100 ευρώ/μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.
Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα:

 • Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος
 • Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

Επιχορήγηση Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και κάλυψης ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια μετακίνησης στο εξωτερικό.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στο πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συμμετέχουν πολλά μεμονωμένα άτομα και πολλοί οργανισμοί, αλλά η επιλεξιμότητα ποικίλλει ανάλογα με τη δράση και την εκάστοτε χώρα.

Μεμονωμένα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές από τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Erasmus+, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό πρέπει να γίνεται μέσω ενός οργανισμού που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η επιλεξιμότητα των ατόμων και των οργανισμών εξαρτάται από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένα/οι.

Οι επιλέξιμες χώρες χωρίζονται σε δύο ομάδες: τις χώρες του προγράμματος και τις χώρες-εταίρους. Οι χώρες του προγράμματος είναι επιλέξιμες για όλες τις δράσεις του Erasmus+, ενώ οι χώρες-εταίροι μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε ορισμένες από αυτές και υπό συγκεκριμένους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επιλεξιμότητα θα βρείτε στις σελίδες για συγκεκριμένες δυνατότητες (τόσο για μεμονωμένα άτομα όσο και για οργανισμούς), καθώς και στον οδηγό του προγράμματος.

Σε ποιες χώρες μπορείς να πας

Παρακάτω αναφέρουμε όλες τις διαθέσιμες χώρες που μπορείς να κάνεις το Erasmus σου.

Διαθέσιμες Χώρες (εντός ΕΕ)

Μπορείς να επιλέξεις μια από τις παρακάτω διαθέσιμες χώρες εντός της Ευρωπαικής Ένωσης για το πρόγραμμα Erasmus.

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Κροατία
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιρλανδία
 • Ιταλία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Ισπανία
 • Σουηδία

Διαθέσιμες Χώρες (εκτός ΕΕ)

Μπορείς να επιλέξεις μια από τις παρακάτω διαθέσιμες χώρες εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης για το πρόγραμμα Erasmus.

 • Βόρεια Μακεδονία
 • Ισλανδία
 • Λιχτενστάιν
 • Νορβηγία
 • Σερβία
 • Τουρκία
 • Ηνωμένο Βασίλειο

Χώρες-εταίροι που γειτονεύουν με την ΕΕ

Δυτικά Βαλκάνια (Περιοχή 1)

 • Αλβανία
 • Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 • Κοσσυφοπέδιο
 • Μαυροβούνιο

Χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Περιοχή 2)

 • Αρμενία
 • Αζερμπαϊτζάν
 • Λευκορωσία
 • Γεωργία
 • Μολδαβία
 • Έδαφος της Ουκρανίας, όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο

Χώρες της Νότιας Μεσογείου (Περιοχή 3)

 • Αλγερία
 • Αίγυπτος
 • Ισραήλ
 • Ιορδανία
 • Λίβανος
 • Λιβύη
 • Μαρόκο
 • Παλαιστίνη
 • Συρία
 • Τυνησία

Ρωσική Ομοσπονδία (Περιοχή 4)

 • Έδαφος της Ρωσίας, όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο

Περιοχή 5

 • Ανδόρα
 • Μονακό
 • Άγιος Μαρίνος
 • Πόλη του Βατικανού

Ασία (Περιοχή 6)

 • Αφγανιστάν
 • Μπανγκλαντές
 • Μπουτάν
 • Καμπότζη
 • Κίνα
 • Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
 • Ινδία
 • Ινδονησία
 • Λάος
 • Μαλαισία
 • Μαλδίβες
 • Μογγολία
 • Μιανμάρ
 • Νεπάλ
 • Πακιστάν
 • Φιλιππίνες
 • Σρι Λάνκα
 • Ταϊλάνδη και Βιετνάμ

Κεντρική Ασία (Περιοχή 7)

 • Καζακστάν
 • Κιργιζία
 • Τατζικιστάν
 • Τουρκμενιστάν
 • Ουζμπεκιστάν

Λατινική Αμερική (Περιοχή 8)

 • Αργεντινή
 • Βολιβία
 • Βραζιλία
 • Κολομβία
 • Κόστα Ρίκα
 • Κούβα
 • Ισημερινός
 • Ελ Σαλβαδόρ
 • Γουατεμάλα
 • Ονδούρα
 • Μεξικό
 • Νικαράγουα
 • Παναμάς
 • Παραγουάη
 • Περού
 • Βενεζουέλα

Περιοχή 9

 • Ιράν
 • Ιράκ
 • Υεμένη

Περιοχή 10

 • Νότια Αφρική

Χώρες ΑΚΕ (Περιοχή 11)

 • Αγκόλα
 • Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
 • Μπαχάμες
 • Μπαρμπάντος
 • Μπελίζ
 • Μπενίν
 • Μποτσουάνα
 • Μπουρκίνα Φάσο
 • Μπουρούντι
 • Καμερούν
 • Πράσινο Ακρωτήριο
 • Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
 • Τσαντ
 • Κομόρες
 • Κονγκό
 • Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 • Νήσοι Κουκ
 • Τζιμπουτί
 • Ντομίνικα
 • Δομινικανή Δημοκρατία
 • Ισημερινή Γουινέα
 • Ερυθραία
 • Αιθιοπία
 • Φίτζι
 • Γκαμπόν
 • Γκάμπια
 • Γκάνα
 • Γρενάδα
 • Γουινέα
 • Γουινέα-Μπισάου
 • Γουιάνα
 • Αϊτή
 • Ακτή Ελεφαντοστού
 • Τζαμάικα
 • Κένυα
 • Κιριμπάτι
 • Λεσόθο
 • Λιβερία
 • Μαδαγασκάρη
 • Μαλάουι
 • Μάλι
 • Νήσοι Μάρσαλ
 • Μαυριτανία
 • Μαυρίκιος
 • Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας
 • Μοζαμβίκη
 • Ναμίμπια
 • Ναουρού
 • Νίγηρας
 • Νιγηρία
 • Νιούε
 • Παλάου
 • Παπουασία – Νέα Γουινέα
 • Ρουάντα
 • Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
 • Αγία Λουκία
 • Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
 • Σαμόα
 • Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
 • Σενεγάλη
 • Σεϋχέλλες
 • Σιέρα Λεόνε
 • Νήσοι Σολομώντος
 • Σομαλία
 • Νότιο Σουδάν
 • Σουδάν
 • Σουρινάμ
 • Σουαζιλάνδη
 • Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ
 • Τανζανία
 • Τόγκο
 • Τόνγκα
 • Τρινιδάδ και Τομπάγκο
 • Τουβαλού
 • Ουγκάντα
 • Βανουάτου
 • Ζάμπια
 • Ζιμπάμπουε

Βιομηχανικές χώρες: Χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Περιοχή 12)

 • Μπαχρέιν
 • Κουβέιτ
 • Ομάν
 • Κατάρ
 • Σαουδική Αραβία
 • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Άλλες βιομηχανικές χώρες (Περιοχή 13)

 • Αυστραλία
 • Μπρουνέι
 • Καναδάς
 • Χιλή
 • Χονγκ Κονγκ
 • Ιαπωνία
 • Δημοκρατία της Κορέας
 • Μακάο
 • Νέα Ζηλανδία
 • Σιγκαπούρη
 • Ταϊβάν
 • Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • Ουρουγουάη

Περιφέρεια 14

 • Φερόες Νήσοι
 • Ελβετία

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Άρθρα: 42

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial