Επάγγελμα Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών (Executing Broker) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος επικοινωνεί με τους πελάτες μιας χρηματιστηριακής εταιρείας, προετοιμάζει τις εντολές τους και τις εκτελεί είτε πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου είτε κατά τη διάρκεια της, έως και τη λήξη της.

Επιπλέον, έρχεται σε επαφή καθημερινά με τους πελάτες και ενημερώνει λογιστικά τις αποδόσεις σε χρήματα και τίτλους ώστε αυτοί να προβούν, αν το κρίνουν απαραίτητο, σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους.

Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε:

  • Ανώνυμη Εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.).
  • Σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία (Α.Χ.Ε.).
  • Σε Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.).
  • Σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).
  • Σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.).
  • Σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.).
  • Σε Τράπεζες του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.
  • Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες.
  • Σε ασφαλιστικούς φορείς.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Υποβολή απάντησης

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.