Επάγγελμα Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της εταιρείας στην οποία εργάζεται αναφορικά με επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια.

Πιο συγκεκριμένα, διερευνά τις επενδυτικές ανάγκες των πελατών, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό και επενδυτικό τους προφίλ και ασχολείται με τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στη χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά, με στόχο την κατάλληλη σύνθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων (διαθεσίμων, ομολογιών και μετοχικού), την οποία θα προτείνει στον πελάτη.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Ο πωλητής αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου), καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρίες.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Υποβολή απάντησης

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.