Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα

Κάνε κλικ σε ένα από τα Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και βρες στοιχεία επικοινωνίας, σχολές και τμήματα. Μπορείτε να βρείτε τα ΤΕΙ που λειτουργούν κανονικά καθώς και αυτά που συγχωνεύτηκαν με άλλες σχολές ή σταμάτησε η λειτουργία τους βάση των τελευταίων υπουργικών αποφάσεων.

Όλα τα Τ.Ε.Ι.

Τελευταίες Τροποποιήσεις

Τα Τ.Ε.Ι. μετά απο αποφάσεις του υπουργείου παιδείας με νόμους το 2018 και 2019 (Ν.4589, ΦΕΚ 13 Α’/29.01.2019) καταργήθηκαν και απορροφήθηκαν απο πανεπιστημιακά ιδρύματα, τροποποιώντας τα προγραμματα σπουδών τους με αντιστοιχα πανεπιστημιακά. Εξαίρεση αποτελεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Από τον Μάρτιο 2018 (ν. 4521/18) το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) έπαψαν να υφίστανται ως ξεχωριστά Α.Ε.Ι., καθώς συγχωνεύθηκαν για την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).

Σύμφωνα με τη Διαδικασία της Mπολόνια (Bologna Process), τα πτυχία που χορηγούνταν από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, αντιστοιχούσαν πλήρως στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πτυχία Bachelor και κατέτασσαν τους Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. στο 6ο Επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, μαζί με τους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων

Ο τεχνολογικός τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης περιλάμβάνε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Τα Τ.Ε.Ι. εδίναν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις βασικές και εφαρμοσμένες γνώσεις των Επιστημών, της Τεχνολογίας και των Τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδύαζαν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου Εργαστηριακή και Πρακτική Άσκηση.